Maibara To Kinomoto

JR Hokuriku Main Line Timetable

Required time

 • JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service : 23min ~
 • JR Hokuriku Main Line : 23min ~
5:00
 • 05:41 → 06:04 ( 23min )
  JR Hokuriku Main Line
  To Omishiotsu
6:00
 • 06:11 → 06:34 ( 23min )
  JR Hokuriku Main Line
  To Tsuruga
 • 06:52 → 07:16 ( 24min )
  JR Hokuriku Main Line
  To Tsuruga
8:00
 • 08:04 → 08:36 ( 32min )
  JR Hokuriku Main Line
  To Tsuruga
 • 08:34 → 08:58 ( 24min )
  JR Hokuriku Main Line
  To Tsuruga
9:00
 • 09:00 → 09:23 ( 23min )
  JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service
  To Omishiotsu
 • 09:30 → 09:54 ( 24min )
  JR Hokuriku Main Line
  To Tsuruga
10:00
 • 10:05 → 10:28 ( 23min )
  JR Hokuriku Main Line
  To Omishiotsu
11:00
 • 11:01 → 11:25 ( 24min )
  JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service
  To Omishiotsu
12:00
 • 12:01 → 12:25 ( 24min )
  JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service
  To Omishiotsu
13:00
 • 13:01 → 13:25 ( 24min )
  JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service
  To Omishiotsu
14:00
 • 14:01 → 14:25 ( 24min )
  JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service
  To Omishiotsu
15:00
 • 15:01 → 15:25 ( 24min )
  JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service
  To Omishiotsu
16:00
 • 16:01 → 16:25 ( 24min )
  JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service
  To Omishiotsu
17:00
 • 17:01 → 17:25 ( 24min )
  JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service
  To Tsuruga
18:00
 • 18:02 → 18:25 ( 23min )
  JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service
  To Tsuruga
19:00
 • 19:02 → 19:25 ( 23min )
  JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service
  To Tsuruga
20:00
 • 20:04 → 20:27 ( 23min )
  JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service
  To Tsuruga
23:00
 • 23:08 → 23:32 ( 24min )
  JR Hokuriku Main Line
  To Tsuruga