Tennoji To Shin-osaka

Osaka Metro Midosuji Line Timetable

Required time

 • Osaka Metro Midosuji Line : 21min ~
Filter Trains :  All
5:00
 • 05:03 → 05:24 ( 21min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 05:12 → 05:34 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Esaka
 • 05:22 → 05:44 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 05:32 → 05:54 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Esaka
 • 05:42 → 06:04 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 05:52 → 06:14 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
6:00
 • 06:01 → 06:23 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 06:10 → 06:32 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 06:15 → 06:37 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 06:20 → 06:41 ( 21min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 06:24 → 06:46 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 06:28 → 06:49 ( 21min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 06:32 → 06:54 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 06:36 → 06:58 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 06:40 → 07:02 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 06:43 → 07:06 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 06:48 → 07:12 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 06:52 → 07:15 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 06:56 → 07:20 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 06:58 → 07:23 ( 25min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
7:00
 • 07:01 → 07:24 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:05 → 07:29 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:07 → 07:32 ( 25min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 07:10 → 07:33 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:14 → 07:38 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:16 → 07:41 ( 25min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 07:19 → 07:42 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:23 → 07:47 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:25 → 07:50 ( 25min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 07:28 → 07:51 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:32 → 07:56 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:34 → 07:59 ( 25min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 07:37 → 08:00 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:41 → 08:05 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:43 → 08:08 ( 25min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 07:46 → 08:09 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:50 → 08:14 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:52 → 08:17 ( 25min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 07:55 → 08:18 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:59 → 08:23 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
8:00
 • 08:01 → 08:26 ( 25min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 08:04 → 08:27 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:08 → 08:32 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:10 → 08:35 ( 25min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 08:13 → 08:36 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:17 → 08:41 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:19 → 08:44 ( 25min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 08:22 → 08:45 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:26 → 08:50 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:28 → 08:53 ( 25min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 08:31 → 08:54 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:35 → 08:59 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:37 → 09:02 ( 25min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 08:40 → 09:03 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:44 → 09:08 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:46 → 09:11 ( 25min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 08:49 → 09:12 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:53 → 09:17 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:56 → 09:21 ( 25min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 08:58 → 09:22 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
9:00
 • 09:03 → 09:27 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 09:07 → 09:31 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 09:11 → 09:33 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 09:20 → 09:42 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 09:23 → 09:47 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 09:27 → 09:49 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 09:32 → 09:54 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 09:41 → 10:03 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 09:45 → 10:09 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 09:50 → 10:12 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 09:54 → 10:17 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 09:58 → 10:21 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
10:00
 • 10:05 → 10:28 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 10:09 → 10:33 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 10:13 → 10:36 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 10:17 → 10:40 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 10:21 → 10:43 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 10:25 → 10:48 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 10:29 → 10:51 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 10:33 → 10:56 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 10:37 → 10:59 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 10:41 → 11:04 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 10:45 → 11:07 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 10:49 → 11:12 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 10:53 → 11:15 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 10:57 → 11:20 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
11:00
 • 11:01 → 11:23 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 11:05 → 11:28 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 11:09 → 11:31 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 11:13 → 11:36 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 11:17 → 11:39 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 11:21 → 11:44 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 11:25 → 11:47 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 11:29 → 11:52 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 11:33 → 11:55 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 11:37 → 12:00 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 11:41 → 12:03 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 11:45 → 12:08 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 11:49 → 12:11 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 11:53 → 12:16 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 11:57 → 12:19 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
12:00
 • 12:01 → 12:24 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 12:05 → 12:27 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 12:09 → 12:32 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 12:13 → 12:35 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 12:17 → 12:40 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 12:21 → 12:43 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 12:25 → 12:48 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 12:29 → 12:51 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 12:33 → 12:56 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 12:37 → 12:59 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 12:41 → 13:04 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 12:45 → 13:07 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 12:49 → 13:12 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 12:53 → 13:15 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 12:57 → 13:20 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
13:00
 • 13:01 → 13:23 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 13:05 → 13:28 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 13:09 → 13:31 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 13:13 → 13:36 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 13:17 → 13:39 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 13:21 → 13:44 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 13:25 → 13:47 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 13:29 → 13:52 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 13:33 → 13:55 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 13:37 → 14:00 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 13:41 → 14:03 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 13:45 → 14:08 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 13:49 → 14:11 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 13:53 → 14:16 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 13:57 → 14:19 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
14:00
 • 14:01 → 14:24 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 14:05 → 14:27 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 14:09 → 14:32 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 14:13 → 14:35 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 14:17 → 14:40 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 14:21 → 14:43 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 14:25 → 14:48 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 14:29 → 14:51 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 14:33 → 14:56 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 14:37 → 14:59 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 14:41 → 15:04 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 14:45 → 15:07 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 14:49 → 15:12 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 14:53 → 15:15 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 14:57 → 15:20 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
15:00
 • 15:01 → 15:23 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 15:05 → 15:28 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 15:09 → 15:31 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 15:13 → 15:36 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 15:17 → 15:39 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 15:21 → 15:44 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 15:25 → 15:47 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 15:29 → 15:52 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 15:33 → 15:55 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 15:37 → 16:00 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 15:41 → 16:03 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 15:45 → 16:08 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 15:49 → 16:11 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 15:53 → 16:16 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 15:56 → 16:19 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
16:00
 • 16:00 → 16:23 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:04 → 16:27 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:07 → 16:31 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 16:10 → 16:33 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:14 → 16:37 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:17 → 16:41 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 16:21 → 16:44 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:25 → 16:48 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:28 → 16:51 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:34 → 16:57 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:37 → 17:01 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 16:39 → 17:02 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:44 → 17:07 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:47 → 17:11 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 16:49 → 17:12 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:54 → 17:17 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:57 → 17:21 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 16:59 → 17:22 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
17:00
 • 17:04 → 17:27 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:07 → 17:31 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 17:09 → 17:32 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:14 → 17:37 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:17 → 17:41 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 17:19 → 17:42 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:24 → 17:47 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:27 → 17:51 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 17:29 → 17:52 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:34 → 17:57 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:37 → 18:01 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 17:39 → 18:02 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:44 → 18:07 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:47 → 18:11 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 17:49 → 18:12 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:54 → 18:17 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:57 → 18:21 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 17:59 → 18:22 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
18:00
 • 18:04 → 18:27 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:07 → 18:31 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 18:09 → 18:32 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:14 → 18:37 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:17 → 18:41 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 18:19 → 18:42 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:24 → 18:47 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:27 → 18:51 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 18:29 → 18:52 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:34 → 18:57 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:37 → 19:01 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 18:39 → 19:02 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:44 → 19:07 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:47 → 19:11 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 18:49 → 19:12 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:55 → 19:18 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:58 → 19:22 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
19:00
 • 19:00 → 19:24 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 19:07 → 19:30 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 19:14 → 19:37 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 19:17 → 19:41 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 19:20 → 19:43 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 19:23 → 19:47 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 19:27 → 19:50 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 19:30 → 19:54 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 19:33 → 19:56 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 19:36 → 20:00 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 19:39 → 20:02 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 19:42 → 20:06 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 19:45 → 20:08 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 19:48 → 20:12 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 19:51 → 20:14 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 19:55 → 20:19 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 19:58 → 20:21 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
20:00
 • 20:01 → 20:25 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 20:05 → 20:28 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 20:09 → 20:33 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 20:13 → 20:36 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 20:17 → 20:40 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 20:20 → 20:43 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 20:24 → 20:46 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 20:27 → 20:50 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 20:30 → 20:52 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 20:34 → 20:56 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 20:38 → 21:00 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 20:42 → 21:05 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 20:46 → 21:08 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 20:50 → 21:13 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 20:54 → 21:16 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 20:58 → 21:20 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
21:00
 • 21:02 → 21:25 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 21:07 → 21:30 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 21:11 → 21:33 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 21:15 → 21:38 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 21:19 → 21:42 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 21:24 → 21:47 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 21:28 → 21:50 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 21:32 → 21:55 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 21:36 → 21:58 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 21:40 → 22:03 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 21:44 → 22:06 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 21:48 → 22:11 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 21:52 → 22:14 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 21:57 → 22:20 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
22:00
 • 22:01 → 22:23 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 22:06 → 22:29 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 22:11 → 22:33 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 22:16 → 22:39 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 22:21 → 22:43 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 22:26 → 22:49 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 22:31 → 22:53 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 22:36 → 22:59 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 22:41 → 23:03 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 22:46 → 23:09 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 22:51 → 23:13 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 22:56 → 23:18 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Esaka
23:00
 • 23:01 → 23:24 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 23:06 → 23:28 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 23:11 → 23:34 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 23:16 → 23:38 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 23:21 → 23:44 ( 23min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka
 • 23:26 → 23:48 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Esaka
 • 23:40 → 00:02 ( 22min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
0:00
 • 00:03 → 00:27 ( 24min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Shin-osaka