สนามบินโอซากะ

สายการบิน([โอซากะ]อิทามิกูโก-สนามบินมิซาวะ) สำหรับ สนามบินมิซาว่า

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด JAL