Shinjuku To Omiya(Saitama)

JR Saikyo Line Timetable

Required time

 • JR Saikyo Line : 39min ~
 • JR Saikyo Line Rapid : 35min ~
 • JR Saikyo Line Commuter Rapid : 30min ~
5:00
 • 05:55 → 06:36 ( 41min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
6:00
 • 06:03 → 06:43 ( 40min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 06:14 → 06:49 ( 35min )
  JR Saikyo Line Rapid
  To Kawagoe
 • 06:20 → 07:00 ( 40min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 06:32 → 07:04 ( 32min )
  JR Saikyo Line Commuter Rapid
  To Kawagoe
 • 06:36 → 07:15 ( 39min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 06:42 → 07:20 ( 38min )
  JR Saikyo Line Rapid
  To Kawagoe
 • 06:50 → 07:30 ( 40min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
7:00
 • 07:00 → 07:42 ( 42min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:04 → 07:34 ( 30min )
  JR Saikyo Line Commuter Rapid
  To Kawagoe
 • 07:14 → 07:49 ( 35min )
  JR Saikyo Line Rapid
  To Kawagoe
 • 07:18 → 07:58 ( 40min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:27 → 08:12 ( 45min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:34 → 08:04 ( 30min )
  JR Saikyo Line Commuter Rapid
  To Kawagoe
 • 07:42 → 08:20 ( 38min )
  JR Saikyo Line Rapid
  To Kawagoe
 • 07:46 → 08:28 ( 42min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:56 → 08:39 ( 43min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
8:00
 • 08:05 → 08:48 ( 43min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 08:10 → 08:40 ( 30min )
  JR Saikyo Line Commuter Rapid
  To Kawagoe
 • 08:13 → 08:53 ( 40min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 08:20 → 08:58 ( 38min )
  JR Saikyo Line Rapid
  To Kawagoe
 • 08:28 → 09:08 ( 40min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 08:35 → 09:16 ( 41min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 08:41 → 09:25 ( 44min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 08:46 → 09:17 ( 31min )
  JR Saikyo Line Commuter Rapid
  To Kawagoe
 • 08:53 → 09:33 ( 40min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 08:57 → 09:40 ( 43min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
9:00
 • 09:01 → 09:44 ( 43min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 09:04 → 09:38 ( 34min )
  JR Saikyo Line Commuter Rapid
  To Kawagoe
 • 09:10 → 09:53 ( 43min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 09:22 → 10:03 ( 41min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 09:25 → 09:55 ( 30min )
  JR Saikyo Line Commuter Rapid
  To Kawagoe
 • 09:29 → 10:10 ( 41min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 09:32 → 10:14 ( 42min )
  JR Saikyo Line Rapid
  To Kawagoe
 • 09:36 → 10:19 ( 43min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 09:42 → 10:23 ( 41min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 09:49 → 10:30 ( 41min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 09:57 → 10:34 ( 37min )
  JR Saikyo Line Rapid
  To Kawagoe
10:00
 • 10:00 → 10:43 ( 43min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 10:14 → 10:51 ( 37min )
  JR Saikyo Line Rapid
  To Kawagoe
 • 10:18 → 10:58 ( 40min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 10:25 → 11:05 ( 40min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 10:33 → 11:11 ( 38min )
  JR Saikyo Line Rapid
  To Kawagoe
 • 10:38 → 11:19 ( 41min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 10:55 → 11:31 ( 36min )
  JR Saikyo Line Rapid
  To Kawagoe
 • 10:59 → 11:39 ( 40min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
11:00
 • 11:15 → 11:51 ( 36min )
  JR Saikyo Line Rapid
  To Kawagoe
 • 11:17 → 12:00 ( 43min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 11:34 → 12:11 ( 37min )
  JR Saikyo Line Rapid
  To Kawagoe
 • 11:37 → 12:19 ( 42min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 11:54 → 12:31 ( 37min )
  JR Saikyo Line Rapid
  To Kawagoe
 • 11:57 → 12:40 ( 43min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
12:00
 • 12:14 → 12:51 ( 37min )
  JR Saikyo Line Rapid
  To Kawagoe
 • 12:17 → 12:59 ( 42min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 12:34 → 13:11 ( 37min )
  JR Saikyo Line Rapid
  To Kawagoe
 • 12:37 → 13:20 ( 43min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 12:54 → 13:31 ( 37min )
  JR Saikyo Line Rapid
  To Kawagoe
 • 12:57 → 13:39 ( 42min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
13:00
 • 13:14 → 13:51 ( 37min )
  JR Saikyo Line Rapid
  To Kawagoe
 • 13:17 → 14:00 ( 43min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 13:34 → 14:11 ( 37min )
  JR Saikyo Line Rapid
  To Kawagoe
 • 13:37 → 14:19 ( 42min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 13:54 → 14:31 ( 37min )
  JR Saikyo Line Rapid
  To Kawagoe
 • 13:59 → 14:40 ( 41min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
14:00
 • 14:14 → 14:51 ( 37min )
  JR Saikyo Line Rapid
  To Kawagoe
 • 14:17 → 14:59 ( 42min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 14:34 → 15:11 ( 37min )
  JR Saikyo Line Rapid
  To Kawagoe
 • 14:37 → 15:20 ( 43min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 14:54 → 15:31 ( 37min )
  JR Saikyo Line Rapid
  To Kawagoe
 • 14:57 → 15:39 ( 42min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
15:00
 • 15:15 → 15:51 ( 36min )
  JR Saikyo Line Rapid
  To Kawagoe
 • 15:17 → 16:00 ( 43min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 15:34 → 16:11 ( 37min )
  JR Saikyo Line Rapid
  To Kawagoe
 • 15:37 → 16:19 ( 42min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 15:56 → 16:31 ( 35min )
  JR Saikyo Line Rapid
  To Kawagoe
 • 15:58 → 16:40 ( 42min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
16:00
 • 16:14 → 16:51 ( 37min )
  JR Saikyo Line Rapid
  To Kawagoe
 • 16:17 → 17:00 ( 43min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:33 → 17:11 ( 38min )
  JR Saikyo Line Rapid
  To Kawagoe
 • 16:37 → 17:18 ( 41min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:46 → 17:27 ( 41min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:55 → 17:37 ( 42min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:58 → 17:31 ( 33min )
  JR Saikyo Line Commuter Rapid
  To Kawagoe
17:00
 • 17:02 → 17:48 ( 46min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:06 → 17:58 ( 52min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:19 → 17:51 ( 32min )
  JR Saikyo Line Commuter Rapid
  To Kawagoe
 • 17:25 → 18:08 ( 43min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:29 → 18:17 ( 48min )
  JR Saikyo Line
  To Kawagoe
 • 17:37 → 18:11 ( 34min )
  JR Saikyo Line Commuter Rapid
  To Kawagoe
 • 17:43 → 18:27 ( 44min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:47 → 18:37 ( 50min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:58 → 18:31 ( 33min )
  JR Saikyo Line Commuter Rapid
  To Kawagoe
18:00
 • 18:03 → 18:47 ( 44min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:07 → 18:57 ( 50min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:16 → 18:51 ( 35min )
  JR Saikyo Line Commuter Rapid
  To Kawagoe
 • 18:21 → 19:07 ( 46min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:29 → 19:17 ( 48min )
  JR Saikyo Line
  To Kawagoe
 • 18:38 → 19:11 ( 33min )
  JR Saikyo Line Commuter Rapid
  To Kawagoe
 • 18:42 → 19:27 ( 45min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:46 → 19:37 ( 51min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:57 → 19:31 ( 34min )
  JR Saikyo Line Commuter Rapid
  To Kawagoe
19:00
 • 19:00 → 19:47 ( 47min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:06 → 19:57 ( 51min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:16 → 19:51 ( 35min )
  JR Saikyo Line Commuter Rapid
  To Kawagoe
 • 19:21 → 20:07 ( 46min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:27 → 20:17 ( 50min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:32 → 20:21 ( 49min )
  JR Saikyo Line
  To Kawagoe
 • 19:36 → 20:11 ( 35min )
  JR Saikyo Line Commuter Rapid
  To Kawagoe
 • 19:42 → 20:27 ( 45min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:50 → 20:37 ( 47min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:53 → 20:44 ( 51min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:58 → 20:31 ( 33min )
  JR Saikyo Line Commuter Rapid
  To Kawagoe
20:00
 • 20:02 → 20:47 ( 45min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 20:12 → 20:58 ( 46min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 20:17 → 20:51 ( 34min )
  JR Saikyo Line Commuter Rapid
  To Kawagoe
 • 20:21 → 21:07 ( 46min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 20:32 → 21:19 ( 47min )
  JR Saikyo Line
  To Kawagoe
 • 20:35 → 21:11 ( 36min )
  JR Saikyo Line Commuter Rapid
  To Kawagoe
 • 20:42 → 21:27 ( 45min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 20:52 → 21:39 ( 47min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 20:58 → 21:31 ( 33min )
  JR Saikyo Line Commuter Rapid
  To Kawagoe
21:00
 • 21:02 → 21:47 ( 45min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 21:12 → 21:59 ( 47min )
  JR Saikyo Line
  To Kawagoe
 • 21:17 → 21:50 ( 33min )
  JR Saikyo Line Commuter Rapid
  To Kawagoe
 • 21:21 → 22:07 ( 46min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 21:33 → 22:18 ( 45min )
  JR Saikyo Line
  To Kawagoe
 • 21:37 → 22:11 ( 34min )
  JR Saikyo Line Commuter Rapid
  To Kawagoe
 • 21:42 → 22:27 ( 45min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 21:52 → 22:38 ( 46min )
  JR Saikyo Line
  To Kawagoe
 • 21:56 → 22:31 ( 35min )
  JR Saikyo Line Commuter Rapid
  To Kawagoe
22:00
 • 22:02 → 22:46 ( 44min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 22:11 → 22:58 ( 47min )
  JR Saikyo Line
  To Kawagoe
 • 22:17 → 22:51 ( 34min )
  JR Saikyo Line Commuter Rapid
  To Kawagoe
 • 22:22 → 23:04 ( 42min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 22:32 → 23:11 ( 39min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 22:38 → 23:24 ( 46min )
  JR Saikyo Line
  To Kawagoe
 • 22:44 → 23:15 ( 31min )
  JR Saikyo Line Commuter Rapid
  To Kawagoe
 • 22:50 → 23:33 ( 43min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 22:58 → 23:42 ( 44min )
  JR Saikyo Line
  To Kawagoe
23:00
 • 23:07 → 23:49 ( 42min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 23:15 → 23:58 ( 43min )
  JR Saikyo Line
  To Kawagoe
 • 23:29 → 00:09 ( 40min )
  JR Saikyo Line
  To Kawagoe
 • 23:37 → 00:18 ( 41min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
 • 23:47 → 00:27 ( 40min )
  JR Saikyo Line
  To Kawagoe
 • 23:52 → 00:33 ( 41min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)
0:00
 • 00:00 → 00:39 ( 39min )
  JR Saikyo Line
  To Omiya (Saitama)