Meitetsu Nagoya → Tachibana-dera Temple

ออกเดินทางเวลา
14:43 01/22, 2022
cancel
 1. 1
  14:43 - 17:23
  2h 40min JPY 4,020 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Meitetsu Nagoya
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  14:43
  14:46
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  14:50
  15:50
  อิเซะนาคากาวะ
  伊勢中川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:56
  16:47
  ยามาโตะยางิ
  大和八木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:59
  17:03
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  橿原神宮前
  สถานี
  東口
  17:03
  17:08
  คาชิฮาระจินกูมาเอะสถานีทางออกทิศตะวันออก
  橿原神宮前駅東口
  ป้ายรถบัส
  17:09
  17:20
  คาวาฮาระ(นาระ)
  川原(奈良県)
  ป้ายรถบัส
  17:20
  17:23
 2. 2
  15:21 - 17:53
  2h 32min JPY 4,020 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Meitetsu Nagoya
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  15:21
  15:26
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  15:30
  17:16
  ยามาโตะยางิ
  大和八木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:21
  17:26
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  橿原神宮前
  สถานี
  東口
  17:26
  17:31
  คาชิฮาระจินกูมาเอะสถานีทางออกทิศตะวันออก
  橿原神宮前駅東口
  ป้ายรถบัส
  17:39
  17:50
  คาวาฮาระ(นาระ)
  川原(奈良県)
  ป้ายรถบัส
  17:50
  17:53
 3. 3
  14:53 - 17:53
  3h 0min JPY 3,300 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Meitetsu Nagoya
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  14:53
  14:58
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  15:01
  16:19
  อิเซะนาคากาวะ
  伊勢中川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:31
  17:19
  ยามาโตะยางิ
  大和八木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:28
  17:33
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  橿原神宮前
  สถานี
  東口
  17:33
  17:38
  คาชิฮาระจินกูมาเอะสถานีทางออกทิศตะวันออก
  橿原神宮前駅東口
  ป้ายรถบัส
  17:39
  17:50
  คาวาฮาระ(นาระ)
  川原(奈良県)
  ป้ายรถบัส
  17:50
  17:53
 4. 4
  14:43 - 17:53
  3h 10min JPY 3,300 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Meitetsu Nagoya
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  14:43
  14:48
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  14:51
  15:06
  คินเท็ตสึคานีเอะ
  近鉄蟹江
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:10
  16:19
  อิเซะนาคากาวะ
  伊勢中川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:31
  17:19
  ยามาโตะยางิ
  大和八木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:28
  17:33
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  橿原神宮前
  สถานี
  東口
  17:33
  17:38
  คาชิฮาระจินกูมาเอะสถานีทางออกทิศตะวันออก
  橿原神宮前駅東口
  ป้ายรถบัส
  17:39
  17:50
  คาวาฮาระ(นาระ)
  川原(奈良県)
  ป้ายรถบัส
  17:50
  17:53
 5. 5
  14:43 - 17:20
  2h 37min JPY 53,490
  cancel cancel
  Meitetsu Nagoya
  名鉄名古屋
  14:43
  17:20
zoom bar parts