Shin-Yokohama → Observatory in Nishi-Zao Park

ออกเดินทางเวลา
07:20 04/13, 2021
cancel
 1. 1
  08:12 - 12:51
  4h 39min JPY 8,470 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Shin-Yokohama
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:12
  08:30
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:40
  10:15
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  10:15
  10:22
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  23番のりば
  10:35
  11:38
  ศิลปะสถาบันเทคโนโลยีมาเอะ
  芸術工科大学前
  ป้ายรถบัส
  11:38
  12:51
 2. 2
  07:43 - 12:51
  5h 8min JPY 7,600 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Shin-Yokohama
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:43
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิกาชิคานากาว่า
  東神奈川
  สถานี
  07:56
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:00
  08:31
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:40
  10:15
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  10:15
  10:22
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  23番のりば
  10:35
  11:38
  ศิลปะสถาบันเทคโนโลยีมาเอะ
  芸術工科大学前
  ป้ายรถบัส
  11:38
  12:51
 3. 3
  09:30 - 14:01
  4h 31min JPY 12,630 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Shin-Yokohama
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  09:48
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:00
  12:44
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  東口
  12:44
  12:50
  สถานียามากาตะ
  山形駅前
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  12:58
  13:31
  คามีโอะ(รถบัส)
  神尾(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:31
  14:01
 4. 4
  09:04 - 14:01
  4h 57min JPY 11,760 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Shin-Yokohama
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:04
  09:13
  ฮิกาชิคานากาว่า
  東神奈川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:19
  09:29
  คาวาซากิ
  川崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:32
  09:50
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:00
  12:44
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  東口
  12:44
  12:50
  สถานียามากาตะ
  山形駅前
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  12:58
  13:31
  คามีโอะ(รถบัส)
  神尾(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:31
  14:01
 5. 5
  07:20 - 12:37
  5h 17min JPY 162,510
  cancel cancel
  Shin-Yokohama
  新横浜
  07:20
  12:37
zoom bar parts