Kanazawa → Kochi(Kochi)

ออกเดินทางเวลา
09:39 12/02, 2022
cancel
 1. 1
  09:54 - 15:43
  5h 49min JPY 66,990 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:54
  10:10
  โคมัตสึ
  小松
  สถานี
  西口
  10:10
  10:13
  โคมัตสึสถานี(อิชิกาวะ)
  小松駅(石川県)
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  10:20
  10:32
  สนามบินโคมัตสึ(รถบัส)
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:32
  10:36
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:20
  12:25
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:40
  15:05
  สนามบินโคชิ
  高知空港
  สนามบิน
  15:10
  15:13
  สนามบินโคจิเรียวม่า
  高知龍馬空港
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  15:15
  15:40
  สถานีรถโดยสารโคจิเอะกิ
  高知駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  15:40
  15:43
  Kochi(Kochi)
  高知
  สถานี
  北口
 2. 2
  09:41 - 15:43
  6h 2min JPY 66,740 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  金沢港口(西口)
  09:41
  09:45
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  09:45
  10:25
  สนามบินโคมัตสึ(รถบัส)
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:25
  10:29
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:20
  12:25
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:40
  15:05
  สนามบินโคชิ
  高知空港
  สนามบิน
  15:10
  15:13
  สนามบินโคจิเรียวม่า
  高知龍馬空港
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  15:15
  15:40
  สถานีรถโดยสารโคจิเอะกิ
  高知駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  15:40
  15:43
  Kochi(Kochi)
  高知
  สถานี
  北口
 3. 3
  09:54 - 16:39
  6h 45min JPY 15,990 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:54
  12:32
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:06
  13:51
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:05
  16:39
  Kochi(Kochi)
  高知
  สถานี
 4. 4
  09:54 - 16:49
  6h 55min JPY 16,190 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:54
  12:09
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:07
  14:11
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  14:11
  14:19
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  26番のりば
  14:20
  16:46
  สถานีโคจิ
  高知駅
  ป้ายรถบัส
  16:46
  16:49
  Kochi(Kochi)
  高知
  สถานี
  北口
 5. 5
  09:39 - 16:48
  7h 9min JPY 236,900
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  09:39
  16:48
  Kochi(Kochi)
  高知
zoom bar parts