Kanazawa → Kumamoto

ออกเดินทางเวลา
07:21 10/03, 2022
cancel
 1. 1
  07:48 - 12:16
  4h 28min JPY 45,110 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:48
  08:05
  โคมัตสึ
  小松
  สถานี
  西口
  08:05
  08:08
  โคมัตสึสถานี(อิชิกาวะ)
  小松駅(石川県)
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  08:10
  08:22
  สนามบินโคมัตสึ(รถบัส)
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:22
  08:26
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:20
  10:55
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:15
  11:20
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:38
  12:16
  Kumamoto
  熊本
  สถานี
 2. 2
  07:31 - 12:16
  4h 45min JPY 44,860 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  金沢港口(西口)
  07:31
  07:35
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  07:35
  08:15
  สนามบินโคมัตสึ(รถบัส)
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:15
  08:19
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:20
  10:55
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:15
  11:20
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:38
  12:16
  Kumamoto
  熊本
  สถานี
 3. 3
  08:05 - 13:51
  5h 46min JPY 22,190 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:05
  10:11
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:22
  13:06
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:13
  13:51
  Kumamoto
  熊本
  สถานี
 4. 4
  08:05 - 14:11
  6h 6min JPY 21,760 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:05
  10:35
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:06
  14:11
  Kumamoto
  熊本
  สถานี
 5. 5
  07:21 - 18:54
  11h 33min JPY 380,720
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  07:21
  18:54
  Kumamoto
  熊本
zoom bar parts