Namba(Nankai Line)

Nankai Koya Line for Gokurakubashi

37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  5

 • 06
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  33
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  45
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
 • 6

 • 00
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Gokurakubashi
  01
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kita Noda
  16
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Mikkaichicho
  20
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Mikkaichicho
  29
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  36
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  40
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  43
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  52
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  55
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  57
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Mikkaichicho
 • 7

 • 04
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  05
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  09
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  14
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  18
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Rinkanden'entoshi
  21
  Limited Express
  Semboku Liner 61
  Izumichuo(Osaka)
  25
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Mikkaichicho
  26
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kongo
  30
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  35
  Limited Express
  Rinkan 1
  Hashimoto(Wakayama)
  37
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Izumichuo(Osaka)
  39
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  40
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  44
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  48
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  50
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Kawachinagano
  52
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  56
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  58
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Mikkaichicho
 • 8

 • 00
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Rinkanden'entoshi
  02
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Mikkaichicho
  06
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  08
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Mikkaichicho
  12
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  17
  Limited Express
  Semboku Liner 63
  Izumichuo(Osaka)
  19
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  21
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  23
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Hashimoto(Wakayama)
  27
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  29
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Rinkanden'entoshi
  33
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  38
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Izumichuo(Osaka)
  40
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  42
  Limited Express
  Koya 1
  Gokurakubashi
  43
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  47
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  50
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Mikkaichicho
  54
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  58
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
 • 9

 • 00
  Rapid Express
  Nankai Koya Line Rapid Express
  Gokurakubashi
  03
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Rinkanden'entoshi
  07
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  10
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Rinkanden'entoshi
  12
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  20
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Mikkaichicho
  22
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Chiyoda
  26
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Izumichuo(Osaka)
  30
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  32
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Chiyoda
  36
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  40
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Rinkanden'entoshi
  42
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Chiyoda
  49
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Mikkaichicho
  51
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  55
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
 • 10

 • 00
  Limited Express
  Koya 3
  Gokurakubashi
  02
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  03
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  08
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Izumichuo(Osaka)
  12
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Mikkaichicho
  14
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Chiyoda
  18
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  24
  Rapid Express
  Nankai Koya Line Rapid Express
  Gokurakubashi
  26
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Mikkaichicho
  30
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Izumichuo(Osaka)
  36
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Rinkanden'entoshi
  38
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  42
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  48
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  50
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Chiyoda
  54
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Izumichuo(Osaka)
 • 11

 • 02
  Rapid Express
  Nankai Koya Line Rapid Express
  Hashimoto(Wakayama)
  04
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  08
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  15
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Rinkanden'entoshi
  17
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Izumichuo(Osaka)
  19
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kongo
  30
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  32
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Izumichuo(Osaka)
  34
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  38
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  45
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Rinkanden'entoshi
  47
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Izumichuo(Osaka)
  49
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kongo
 • 12

 • 00
  Rapid Express
  Nankai Koya Line Rapid Express
  Hashimoto(Wakayama)
  02
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Izumichuo(Osaka)
  04
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Mikkaichicho
  09
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  16
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Rinkanden'entoshi
  18
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Izumichuo(Osaka)
  19
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kongo
  30
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  32
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Izumichuo(Osaka)
  34
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  38
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  45
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Rinkanden'entoshi
  47
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Izumichuo(Osaka)
  49
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kongo
 • 13

 • 00
  Limited Express
  Koya 5
  Gokurakubashi
  02
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  04
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Izumichuo(Osaka)
  05
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Mikkaichicho
  09
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  16
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Mikkaichicho
  18
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Izumichuo(Osaka)
  19
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kongo
  30
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  32
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Izumichuo(Osaka)
  34
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  38
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  45
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Rinkanden'entoshi
  47
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Izumichuo(Osaka)
  49
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Chiyoda
 • 14

 • 00
  Limited Express
  Koya 7
  Gokurakubashi
  02
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  04
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Izumichuo(Osaka)
  05
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  09
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  16
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Mikkaichicho
  18
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Izumichuo(Osaka)
  19
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Chiyoda
  30
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  32
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Izumichuo(Osaka)
  34
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  38
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  45
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Rinkanden'entoshi
  47
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Izumichuo(Osaka)
  49
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Chiyoda
 • 15

 • 00
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  02
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Izumichuo(Osaka)
  03
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  09
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  16
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Rinkanden'entoshi
  18
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Izumichuo(Osaka)
  19
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  30
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  32
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Izumichuo(Osaka)
  34
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Mikkaichicho
  38
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  45
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Rinkanden'entoshi
  47
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Izumichuo(Osaka)
  49
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
 • 16

 • 00
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  02
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  03
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  09
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  16
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Rinkanden'entoshi
  18
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  19
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  30
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  32
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  34
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  38
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  45
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Rinkanden'entoshi
  47
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  50
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  55
  Limited Express
  Semboku Liner 65
  Izumichuo(Osaka)
  59
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
 • 17

 • 01
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  05
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  10
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Mikkaichicho
  12
  Limited Express
  Rinkan 3
  Hashimoto(Wakayama)
  13
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  17
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  24
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Rinkanden'entoshi
  26
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  30
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  35
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  36
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  41
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  44
  Limited Express
  Semboku Liner 67
  Izumichuo(Osaka)
  48
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  49
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  53
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  58
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Rinkanden'entoshi
 • 18

 • 00
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  03
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  08
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  09
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  13
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  18
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Rinkanden'entoshi
  20
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  24
  Limited Express
  Rinkan 5
  Hashimoto(Wakayama)
  26
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  30
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  31
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  35
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  39
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  41
  Limited Express
  Semboku Liner 69
  Izumichuo(Osaka)
  42
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  46
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  50
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  52
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  56
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
 • 19

 • 00
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Rinkanden'entoshi
  01
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  05
  Limited Express
  Rinkan 7
  Hashimoto(Wakayama)
  07
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  09
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Mikkaichicho
  12
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Mikkaichicho
  16
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  19
  Rapid Express
  Nankai Koya Line Rapid Express
  Hashimoto(Wakayama)
  21
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  24
  Limited Express
  Semboku Liner 71
  Izumichuo(Osaka)
  26
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  30
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  31
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  35
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  40
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  42
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  45
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  49
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  51
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  55
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
 • 20

 • 00
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Rinkanden'entoshi
  01
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Mikkaichicho
  05
  Limited Express
  Rinkan 9
  Hashimoto(Wakayama)
  07
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  12
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Mikkaichicho
  13
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  17
  Limited Express
  Semboku Liner 73
  Izumichuo(Osaka)
  19
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  24
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  26
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Mikkaichicho
  30
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  34
  Limited Express
  Rinkan 11
  Hashimoto(Wakayama)
  36
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Rinkanden'entoshi
  38
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  42
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  48
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  50
  Limited Express
  Semboku Liner 75
  Izumichuo(Osaka)
  51
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kongo
  56
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
 • 21

 • 00
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Rinkanden'entoshi
  01
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Chiyoda
  05
  Limited Express
  Rinkan 13
  Hashimoto(Wakayama)
  07
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  12
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Mikkaichicho
  14
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  18
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  24
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  26
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Mikkaichicho
  30
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  35
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Mikkaichicho
  37
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  41
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  44
  Limited Express
  Semboku Liner 77
  Izumichuo(Osaka)
  48
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  50
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  54
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
 • 22

 • 00
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Rinkanden'entoshi
  01
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Mikkaichicho
  05
  Limited Express
  Rinkan 15
  Hashimoto(Wakayama)
  07
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  12
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Mikkaichicho
  13
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  17
  Limited Express
  Semboku Liner 79
  Izumichuo(Osaka)
  19
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  24
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  26
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  30
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  35
  Limited Express
  Rinkan 17
  Hashimoto(Wakayama)
  37
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Mikkaichicho
  38
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Rinkanden'entoshi
  42
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  48
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  50
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  54
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
 • 23

 • 00
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  02
  Limited Express
  Semboku Liner 81
  Izumichuo(Osaka)
  05
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  14
  Limited Express
  Rinkan 19
  Hashimoto(Wakayama)
  16
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
  22
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  30
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  40
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Mikkaichicho
  42
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Mikkaichicho
  47
  Semi Express
  Nankai Koya Line Semil Express
  Izumichuo(Osaka)
 • 0

 • 00
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Chiyoda
  10
  Section Express
  Nankai Koya Line Sub Express
  Mikkaichicho