Shin-osaka To Kyoto

JR Tokaido Shinkansen Timetable

Required time

 • Kodama : 13min ~
 • Hikari : 13min ~
 • Nozomi : 13min ~
Filter Trains :  All
6:00
7:00
8:00
 • 08:06 → 08:19 ( 13min )
  Nozomi 212
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:15 → 08:29 ( 14min )
  Nozomi 78
  To Tokyo
 • 08:19 → 08:32 ( 13min )
  Hikari 642
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:30 → 08:43 ( 13min )
  Nozomi 2
  To Tokyo
 • 08:45 → 08:59 ( 14min )
  Nozomi 80
  To Tokyo
 • 08:48 → 09:02 ( 14min )
  Hikari 500
  To Tokyo
 • 08:54 → 09:09 ( 15min )
  Kodama 712
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:57 → 09:11 ( 14min )
  Nozomi 82
  To Tokyo
9:00
 • 09:06 → 09:19 ( 13min )
  Nozomi 4
  To Tokyo
 • 09:15 → 09:29 ( 14min )
  Nozomi 216
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:18 → 09:31 ( 13min )
  Hikari 644
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:24 → 09:38 ( 14min )
  Nozomi 84
  To Tokyo
 • 09:33 → 09:46 ( 13min )
  Nozomi 86
  To Tokyo
 • 09:45 → 09:59 ( 14min )
  Nozomi 6
  To Tokyo
 • 09:48 → 10:02 ( 14min )
  Hikari 670
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:54 → 10:09 ( 15min )
  Kodama 716
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:57 → 10:11 ( 14min )
  Nozomi 88
  To Tokyo
10:00
 • 10:06 → 10:19 ( 13min )
  Nozomi 8
  To Tokyo
 • 10:15 → 10:29 ( 14min )
  Nozomi 218
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:18 → 10:31 ( 13min )
  Hikari 646
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:30 → 10:43 ( 13min )
  Nozomi 10
  To Tokyo
 • 10:45 → 10:59 ( 14min )
  Nozomi 12
  To Tokyo
 • 10:48 → 11:02 ( 14min )
  Hikari 504
  To Tokyo
 • 10:54 → 11:09 ( 15min )
  Kodama 720
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
11:00
 • 11:06 → 11:19 ( 13min )
  Nozomi 14
  To Tokyo
 • 11:15 → 11:29 ( 14min )
  Nozomi 220
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:18 → 11:31 ( 13min )
  Hikari 648
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:30 → 11:43 ( 13min )
  Nozomi 90
  To Tokyo
 • 11:45 → 11:59 ( 14min )
  Nozomi 16
  To Tokyo
 • 11:48 → 12:02 ( 14min )
  Hikari 506
  To Tokyo
 • 11:54 → 12:09 ( 15min )
  Kodama 724
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
12:00
 • 12:06 → 12:19 ( 13min )
  Nozomi 18
  To Tokyo
 • 12:15 → 12:29 ( 14min )
  Nozomi 222
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:18 → 12:31 ( 13min )
  Hikari 650
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:30 → 12:43 ( 13min )
  Nozomi 92
  To Tokyo
 • 12:45 → 12:59 ( 14min )
  Nozomi 20
  To Tokyo
 • 12:48 → 13:02 ( 14min )
  Hikari 508
  To Tokyo
 • 12:54 → 13:09 ( 15min )
  Kodama 728
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
13:00
 • 13:06 → 13:19 ( 13min )
  Nozomi 22
  To Tokyo
 • 13:15 → 13:29 ( 14min )
  Nozomi 224
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:18 → 13:31 ( 13min )
  Hikari 652
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:30 → 13:43 ( 13min )
  Nozomi 94
  To Tokyo
 • 13:45 → 13:59 ( 14min )
  Nozomi 24
  To Tokyo
 • 13:48 → 14:02 ( 14min )
  Hikari 510
  To Tokyo
 • 13:54 → 14:09 ( 15min )
  Kodama 732
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
14:00
 • 14:06 → 14:19 ( 13min )
  Nozomi 26
  To Tokyo
 • 14:15 → 14:29 ( 14min )
  Nozomi 226
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:18 → 14:31 ( 13min )
  Hikari 654
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:30 → 14:43 ( 13min )
  Nozomi 96
  To Tokyo
 • 14:45 → 14:59 ( 14min )
  Nozomi 28
  To Tokyo
 • 14:48 → 15:02 ( 14min )
  Hikari 512
  To Tokyo
 • 14:54 → 15:09 ( 15min )
  Kodama 736
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
15:00
16:00
17:00
 • 17:00 → 17:14 ( 14min )
  Nozomi 238
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:06 → 17:19 ( 13min )
  Nozomi 38
  To Tokyo
 • 17:15 → 17:29 ( 14min )
  Nozomi 240
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:18 → 17:31 ( 13min )
  Hikari 660
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:30 → 17:43 ( 13min )
  Nozomi 40
  To Tokyo
 • 17:39 → 17:53 ( 14min )
  Nozomi 102
  To Tokyo
 • 17:45 → 17:59 ( 14min )
  Nozomi 42
  To Tokyo
 • 17:48 → 18:02 ( 14min )
  Hikari 518
  To Tokyo
 • 17:54 → 18:09 ( 15min )
  Kodama 748
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
18:00
 • 18:00 → 18:14 ( 14min )
  Nozomi 242
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:06 → 18:19 ( 13min )
  Nozomi 44
  To Tokyo
 • 18:15 → 18:29 ( 14min )
  Nozomi 244
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:18 → 18:31 ( 13min )
  Hikari 662
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:30 → 18:43 ( 13min )
  Nozomi 46
  To Tokyo
 • 18:39 → 18:53 ( 14min )
  Nozomi 104
  To Tokyo
 • 18:45 → 18:59 ( 14min )
  Nozomi 48
  To Tokyo
 • 18:48 → 19:02 ( 14min )
  Hikari 520
  To Tokyo
 • 18:54 → 19:09 ( 15min )
  Kodama 752
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
19:00
20:00
21:00
22:00
 • 22:00 → 22:14 ( 14min )
  Nozomi 270
  To Nagoya
 • 22:06 → 22:21 ( 15min )
  Kodama 768
  To Nagoya
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 22:30 → 22:45 ( 15min )
  Nozomi 272
  To Nagoya