โอคายาม่า → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

出發時間:
09:34 07/24, 2021
cancel
 1. 1
  09:58 - 18:31
  8h 33min JPY 15,150 3 次轉乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  車站
  timetable 時間表
  09:58
  10:59
  京都
  車站
  timetable 時間表
  11:10
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  13:20
  金澤
  金沢
  車站
  西口
  13:20
  13:26
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  7番のりば
  14:00
  16:26
  輪島站前
  輪島駅前
  公車站
  16:26
  16:29
  輪島站前
  輪島駅前
  公車站
  16:50
  17:23
  曾曾木口
  曽々木口
  公車站
  17:23
  18:31
 2. 2
  09:58 - 18:31
  8h 33min JPY 15,770 5 次轉乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  車站
  timetable 時間表
  09:58
  10:59
  京都
  車站
  timetable 時間表
  11:10
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  金澤
  金沢
  車站
  14:21
  七尾
  車站
  timetable 時間表
  14:36
  直達車
  待在同一台車上
  和倉溫泉
  和倉温泉
  車站
  15:22
  穴水
  車站
  15:22
  15:25
  穴水站前
  穴水駅前
  公車站
  15:25
  15:31
  此之木(穴水町)
  此の木(穴水町)
  公車站
  15:51
  16:26
  輪島站前
  輪島駅前
  公車站
  16:26
  16:29
  輪島站前
  輪島駅前
  公車站
  16:50
  17:23
  曾曾木口
  曽々木口
  公車站
  17:23
  18:31
 3. 3
  09:37 - 18:31
  8h 54min JPY 14,280 3 次轉乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  車站
  timetable 時間表
  09:37
  10:22
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  10:46
  13:20
  金澤
  金沢
  車站
  西口
  13:20
  13:26
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  7番のりば
  14:00
  16:26
  輪島站前
  輪島駅前
  公車站
  16:26
  16:29
  輪島站前
  輪島駅前
  公車站
  16:50
  17:23
  曾曾木口
  曽々木口
  公車站
  17:23
  18:31
 4. 4
  11:58 - 19:46
  7h 48min JPY 15,150 3 次轉乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  車站
  timetable 時間表
  11:58
  12:59
  京都
  車站
  timetable 時間表
  13:10
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  15:26
  金澤
  金沢
  車站
  西口
  15:26
  15:32
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  7番のりば
  15:40
  17:54
  輪島站前
  輪島駅前
  公車站
  17:54
  17:57
  輪島站前
  輪島駅前
  公車站
  18:05
  18:38
  曾曾木口
  曽々木口
  公車站
  18:38
  19:46
 5. 5
  09:34 - 17:17
  7h 43min JPY 190,090
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  09:34
  17:17
zoom bar parts