โอคายาม่า → ฮาเอโนะซากิ

出發時間:
16:04 05/09, 2021
cancel
 1. 1
  16:23 - 20:31
  4h 8min JPY 14,970 2 次轉乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  車站
  timetable 時間表
  16:23
  18:06
  博多
  車站
  timetable 時間表
  18:31
  20:10
  早岐
  車站
  timetable 時間表
  20:13
  20:18
  豪斯登堡
  ハウステンボス
  車站
  西口
  20:18
  20:31
 2. 2
  16:23 - 21:18
  4h 55min JPY 15,190 2 次轉乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  車站
  timetable 時間表
  16:23
  18:06
  博多
  車站
  timetable 時間表
  18:31
  20:10
  早岐
  車站
  timetable 時間表
  21:11
  21:18
  南風崎
  車站
  21:18
  21:18
 3. 3
  16:08 - 21:18
  5h 10min JPY 14,590 2 次轉乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  車站
  timetable 時間表
  16:08
  18:17
  新鳥棲
  新鳥栖
  車站
  timetable 時間表
  19:14
  直達車
  待在同一台車上
  肥前山口
  車站
  20:53
  早岐
  車站
  timetable 時間表
  21:11
  21:18
  南風崎
  車站
  21:18
  21:18
 4. 4
  18:08 - 22:06
  3h 58min JPY 15,220 3 次轉乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  車站
  timetable 時間表
  18:08
  20:10
  新鳥棲
  新鳥栖
  車站
  timetable 時間表
  20:22
  20:46
  肥前山口
  車站
  timetable 時間表
  20:50
  21:41
  早岐
  車站
  timetable 時間表
  21:48
  21:53
  豪斯登堡
  ハウステンボス
  車站
  西口
  21:53
  22:06
 5. 5
  16:04 - 22:34
  6h 30min JPY 185,930
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  16:04
  22:34
zoom bar parts