เจียวเอ็ตสึเมียวโก

JR โฮคุริกุรถไฟชินคันเซ็น สำหรับ คานาซาวะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด はくたか
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations