ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ

สายการบิน([โอซากะ]อิทามิกูโก-[ซัปโปโร]ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ) สำหรับ สนามบินโอซากะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด ANA JAL