ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ

สายการบิน([ซัปโปโร]ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ-สนามบินเมะมัมเป็ตสี) สำหรับ สนามบินเมะมัมเป็ตสี

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด JAL ANA