ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ

สายการบิน([ซัปโปโร]ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ-สนามบินเนมุโระนากาชิเบ็ต) สำหรับ สนามบินเนมุโระนากาชิเบ็ต

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด ANA