โจโนะ (สายหลักนปโป)

JR ฮิทาฮีโกสันเส้น สำหรับ ทากาวาโกะโตจิ/ฮิตะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations