จูโซ

ฮันคิวสายหลักทาคาราซูกะ สำหรับ อุเมดะ (สายฮันคิว)

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 急行 通勤特急 特急 準急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 51
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
 • 5

 • 02
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  20
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  40
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
 • 6

 • 00
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  13
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  15
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  23
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  30
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  35
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  38
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  43
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  46
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  49
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  51
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  56
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  59
  通勤特急
  阪急宝塚線通勤特急
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
 • 7

 • 01
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  04
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  08
  特急
  日生エクスプレス
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  11
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  13
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  16
  準急
  阪急宝塚線準急
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  18
  通勤特急
  阪急宝塚線通勤特急
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  22
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  25
  準急
  阪急宝塚線準急
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  28
  特急
  日生エクスプレス
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  31
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  34
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  36
  通勤特急
  阪急宝塚線通勤特急
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  39
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  41
  準急
  阪急宝塚線準急
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  44
  特急
  日生エクスプレス
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  46
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  49
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  52
  通勤特急
  阪急宝塚線通勤特急
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  55
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  57
  準急
  阪急宝塚線準急
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
 • 8

 • 00
  特急
  日生エクスプレス
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  03
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  06
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  09
  通勤特急
  阪急宝塚線通勤特急
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  12
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  14
  準急
  阪急宝塚線準急
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  17
  特急
  日生エクスプレス
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  20
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  23
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  26
  通勤特急
  阪急宝塚線通勤特急
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  29
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  31
  準急
  阪急宝塚線準急
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  34
  特急
  日生エクスプレス
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  37
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  39
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  42
  通勤特急
  阪急宝塚線通勤特急
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  46
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  48
  準急
  阪急宝塚線準急
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  51
  特急
  日生エクスプレス
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  54
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  56
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
 • 9

 • 00
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  02
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  10
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  12
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  19
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  21
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  28
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  30
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  38
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  40
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  48
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  50
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  58
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
 • 10

 • 00
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  08
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  10
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  18
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  20
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  28
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  30
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  38
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  40
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  48
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  50
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  58
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
 • 11

 • 00
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  08
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  10
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  18
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  20
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  28
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  30
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  38
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  40
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  48
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  50
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  58
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
 • 12

 • 00
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  08
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  10
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  18
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  20
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  28
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  30
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  38
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  40
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  48
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  50
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  58
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
 • 13

 • 00
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  08
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  10
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  18
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  20
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  28
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  30
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  38
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  40
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  48
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  50
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  58
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
 • 14

 • 00
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  08
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  10
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  18
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  20
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  28
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  30
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  38
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  40
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  48
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  50
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  58
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
 • 15

 • 00
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  08
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  10
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  18
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  20
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  28
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  30
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  38
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  40
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  48
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  50
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  58
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
 • 16

 • 00
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  08
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  10
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  18
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  20
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  28
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  30
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  38
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  40
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  48
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  51
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  59
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
 • 17

 • 01
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  09
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  11
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  19
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  22
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  24
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  29
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  31
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  36
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  39
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  41
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  46
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  48
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  51
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  56
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  58
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
 • 18

 • 01
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  06
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  08
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  11
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  16
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  18
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  21
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  26
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  29
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  31
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  36
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  38
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  41
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  46
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  48
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  51
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  56
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  58
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
 • 19

 • 01
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  06
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  08
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  11
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  16
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  18
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  21
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  26
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  30
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  32
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  36
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  39
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  41
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  45
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  48
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  51
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  58
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
 • 20

 • 01
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  09
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  11
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  18
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  21
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  29
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  31
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  38
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  40
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  49
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  51
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  58
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
 • 21

 • 00
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  10
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  12
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  22
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  24
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  34
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  36
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  46
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  48
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  58
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
 • 22

 • 00
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  10
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  12
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  22
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  24
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  34
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  36
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  46
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  48
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  58
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
 • 23

 • 00
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  09
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  16
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  24
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  30
  急行
  阪急宝塚線急行
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  39
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
  45
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)
 • 0

 • 00
  普通
  阪急宝塚線
  อุเมดะ (สายฮันคิว)