โอคายาม่า

นิชิกาวาระ

JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า) สำหรับ ไอโอะอิ (จังหวัดเฮียวโกะ)/บันชูอาโก

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 14
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  บันชูอาโก
  ชานชาลา: 4番ホーム
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  บันชูอาโก
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 6

 • 14
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  ฮิเมจิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  บันชูอาโก
  ชานชาลา: 4番ホーム
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  โยชินากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  ไซไดจิ (สายอะโก)
  ชานชาลา: 3番ホーム
  46
  รถไฟด่วนพิเศษ
  スーパーいなば1号
  ทตโตริ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  เซโต
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 7

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  ฮิเมจิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  บันชูอาโก
  ชานชาลา: 3番ホーム
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  มันโทมิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  ไซไดจิ (สายอะโก)
  ชานชาลา: 3番ホーム
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  ไอโอะอิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  โอสะฟุเนะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 8

 • 09
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  ไอโอะอิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  ชานชาลา: 3番ホーム
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  วาเกะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  บันชูอาโก
  ชานชาลา: 4番ホーム
  59
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  โอสะฟุเนะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 9

 • 13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  スーパーいなば3号
  ทตโตริ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  ไอโอะอิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  ชานชาลา: 3番ホーム
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  บันชูอาโก
  ชานชาลา: 4番ホーム
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  เซโต
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 10

 • 12
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  ไอโอะอิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  ไซไดจิ (สายอะโก)
  ชานชาลา: 3番ホーム
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  เซโต
  ชานชาลา: 4番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  บันชูอาโก
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 11

 • 05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  スーパーいなば5号
  ทตโตริ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  ไอโอะอิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  ไซไดจิ (สายอะโก)
  ชานชาลา: 3番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  เซโต
  ชานชาลา: 4番ホーム
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  โอสะฟุเนะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 12

 • 13
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  ไอโอะอิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  ชานชาลา: 3番ホーム
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  บันชูอาโก
  ชานชาลา: 4番ホーム
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  ไซไดจิ (สายอะโก)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  เซโต
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 13

 • 10
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  ไอโอะอิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  ไซไดจิ (สายอะโก)
  ชานชาลา: 3番ホーム
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  เซโต
  ชานชาลา: 3番ホーム
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  บันชูอาโก
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 14

 • 01
  รถไฟด่วนพิเศษ
  スーパーいなば7号
  ทตโตริ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  ไอโอะอิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  ชานชาลา: 3番ホーム
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  บิเซ็นคาตะคามิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  ไซไดจิ (สายอะโก)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  วาเกะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  บันชูอาโก
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 15

 • 11
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  ไอโอะอิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  โอสะฟุเนะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  ไอโอะอิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  ชานชาลา: 3番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  บันชูอาโก
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 16

 • 12
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  ไอโอะอิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  ชานชาลา: 3番ホーム
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  โอสะฟุเนะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  บันชูอาโก
  ชานชาลา: 3番ホーム
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  ฮิเมจิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  59
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  บิเซ็นคาตะคามิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 17

 • 10
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  ฮิเมจิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  24
  รถไฟด่วนพิเศษ
  スーパーいなば9号
  ทตโตริ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  บันชูอาโก
  ชานชาลา: 4番ホーム
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  โยชินากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  บิเซ็นคาตะคามิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 18

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  ฮิเมจิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  บันชูอาโก
  ชานชาลา: 4番ホーム
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  มิสึอิชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  โอสะฟุเนะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 19

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  วาเกะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  บันชูอาโก
  ชานชาลา: 3番ホーム
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  ฮิเมจิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  บิเซ็นคาตะคามิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  59
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  ฮิเมจิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 20

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  บันชูอาโก
  ชานชาลา: 4番ホーム
  19
  รถไฟด่วนพิเศษ
  スーパーいなば11号
  ทตโตริ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  ฮิเมจิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  ฮินาเสะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  เซโต
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 21

 • 10
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  ฮิเมจิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  บันชูอาโก
  ชานชาลา: 3番ホーム
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  ฮิเมจิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 22

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  โอสะฟุเนะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  มิสึอิชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  34
  รถไฟตู้นอนแบบด่วนพิเศษ
  ซันไรซุอิซูโมะ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  34
  รถไฟตู้นอนแบบด่วนพิเศษ
  ซันไรซุเซโต
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 23

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า)
  มิสึอิชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR อะโกเซ็น
  บิเซ็นคาตะคามิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-05-27 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป