map zoom up image zoom bar parts map zoom out image

เส้นทางไป พิพิธภัณฑ์แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเหตถุการณ์ของภูเขาฮัคโคดะซัง

ค้นหาโดยเลือกสถานที่ออกเดินทาง

สถานีรถไฟที่มีการค้นหาบ่อย

สถานีรถไฟสำคัญแบ่งตามพื้นที่