map zoom up image zoom bar parts map zoom out image

เส้นทางไป วัดโทโยงะฮาชิ เอโทคุจิ ที่พักของโคโบไดชิ วัดลำดับที่ 8 ในการจาริกแสวงบุญ

ค้นหาโดยเลือกสถานที่ออกเดินทาง

สถานีรถไฟที่มีการค้นหาบ่อย

สถานีรถไฟสำคัญแบ่งตามพื้นที่