Chubu Int'l Airport → Aji no Sapporo Onishi

ออกเดินทางเวลา
08:37 07/26, 2021
cancel
 1. 1
  09:35 - 14:53
  5h 18min JPY 71,300 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Chubu Int'l Airport
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:35
  11:25
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:05
  13:50
  สนามบินอาโอโมริ
  青森空港
  สนามบิน
  13:55
  14:00
  青森空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  14:15
  14:49
  ชินมาจิ1โจเมะ
  新町一丁目(青森県)
  ป้ายรถบัส
  14:49
  14:53
 2. 2
  09:22 - 15:57
  6h 35min JPY 18,490 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Chubu Int'l Airport
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:22
  10:10
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  10:10
  10:26
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  10:31
  12:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:20
  15:29
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:41
  15:47
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  東口
  15:47
  15:57
 3. 3
  09:22 - 16:02
  6h 40min JPY 18,520 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Chubu Int'l Airport
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:22
  10:10
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  10:10
  10:26
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  10:31
  12:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:20
  15:29
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  南口
  15:29
  15:32
  ชินอาโอโมริสถานีทางออกทิศใต้
  新青森駅南口
  ป้ายรถบัส
  15:48
  16:01
  ฟุรุคาวะ(อาโอโมริ)
  古川(青森県)
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  16:01
  16:02
 4. 4
  09:17 - 16:02
  6h 45min JPY 18,520 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Chubu Int'l Airport
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:17
  09:54
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  09:54
  10:10
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  10:14
  11:54
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:20
  15:29
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  南口
  15:29
  15:32
  ชินอาโอโมริสถานีทางออกทิศใต้
  新青森駅南口
  ป้ายรถบัส
  15:48
  16:01
  ฟุรุคาวะ(อาโอโมริ)
  古川(青森県)
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  16:01
  16:02
 5. 5
  08:37 - 20:49
  12h 12min JPY 406,710
  cancel cancel
  Chubu Int'l Airport
  中部国際空港
  08:37
  20:49
zoom bar parts