Nagoya → Hachijo Mingei Yamashita

ออกเดินทางเวลา
15:01 09/19, 2021
cancel
 1. 1
  00:23 - 09:02
  8h 39min JPY 28,670 IC JPY 28,664 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Nagoya
  名古屋
  สถานี
  13番口
  00:23
  00:30
  นาโกย่าสถานี(ลิลลี่โนะฟุนซูอิมาเอะ)
  名古屋駅〔ゆりの噴水前〕
  ป้ายรถบัส
  00:30
  05:10
  โยโกฮามาเอกิ
  横浜駅東口
  ป้ายรถบัส
  05:10
  05:19
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  05:22
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  05:49
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  05:49
  05:51
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  08:25
  สนามบินฮาจิเจียวจิมะ
  八丈島空港
  สนามบิน
  08:30
  09:02
 2. 2
  15:46 - 09:19
  17h 33min JPY 15,250 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  Nagoya
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:46
  16:39
  โทโยฮาชิ
  豊橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:42
  17:16
  ฮามะมัตสึ
  浜松
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:31
  20:14
  อะตามิ
  熱海
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:18
  21:58
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:03
  22:09
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  北口
  22:09
  22:21
  ท่าเรือโตเกียว อาคารผู้โดยสารเรือทาเกะชิบะ
  東京港竹芝客船ターミナル
  ท่าเรือ
  22:30
  08:55
  ฮาจิเจียวจิมะ (ท่าเรือโซโกโดะ)
  八丈島<底土港>
  ท่าเรือ
  08:57
  09:19
 3. 3
  15:01 - 09:35
  18h 34min JPY 15,380 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  Nagoya
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:01
  15:57
  โทโยฮาชิ
  豊橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:00
  16:35
  ฮามะมัตสึ
  浜松
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:37
  19:05
  กันนามิ
  函南
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:14
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อะตามิ
  熱海
  สถานี
  21:08
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:13
  21:20
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  北口
  21:20
  21:32
  ท่าเรือโตเกียว อาคารผู้โดยสารเรือทาเกะชิบะ
  東京港竹芝客船ターミナル
  ท่าเรือ
  22:30
  08:55
  ฮาจิเจียวจิมะ (ท่าเรือโซโกโดะ)
  八丈島<底土港>
  ท่าเรือ
  08:57
  09:09
  โตบะตะ(โตเกียว)
  東畑(東京都)
  ป้ายรถบัส
  09:29
  09:35
  มิสึเนะสำนักงานตัวแทน
  三根駐在所
  ป้ายรถบัส
  09:35
  09:35
 4. 4
  00:23 - 10:28
  10h 5min JPY 28,810 IC JPY 28,804 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Nagoya
  名古屋
  สถานี
  13番口
  00:23
  00:30
  นาโกย่าสถานี(ลิลลี่โนะฟุนซูอิมาเอะ)
  名古屋駅〔ゆりの噴水前〕
  ป้ายรถบัส
  00:30
  05:10
  โยโกฮามาเอกิ
  横浜駅東口
  ป้ายรถบัส
  05:10
  05:19
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  05:22
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  05:49
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  05:49
  05:51
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  08:25
  สนามบินฮาจิเจียวจิมะ
  八丈島空港
  สนามบิน
  08:30
  08:31
  八丈島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:23
  10:28
  มิสึเนะสำนักงานตัวแทน
  三根駐在所
  ป้ายรถบัส
  10:28
  10:28
zoom bar parts