Hamamatsu → Hachijo Mingei Yamashita

ออกเดินทางเวลา
16:09 09/26, 2021
cancel
 1. 1
  01:03 - 09:02
  7h 59min JPY 31,370 IC JPY 31,364 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Hamamatsu
  浜松
  สถานี
  北口
  01:03
  01:10
  แอคซิตี้ฮามะมัตสึ(โอกุระโรงแรมมาเอะ)
  アクトシティ浜松〔オークラホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  01:10
  05:45
  โยโกฮาม่าชิเทอิเอะอัตามินารุ
  横浜駅東口/YCAT
  ป้ายรถบัส
  05:45
  05:55
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  05:59
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  06:25
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  06:25
  06:27
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  08:25
  สนามบินฮาจิเจียวจิมะ
  八丈島空港
  สนามบิน
  08:30
  09:02
 2. 2
  17:31 - 09:19
  15h 48min JPY 13,570 IC JPY 13,569 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Hamamatsu
  浜松
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:31
  20:14
  อะตามิ
  熱海
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:18
  21:55
  ชินบาชิ
  新橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:06
  22:10
  ทาเกะชิบะ
  竹芝
  สถานี
  東口
  22:10
  22:11
  ท่าเรือโตเกียว อาคารผู้โดยสารเรือทาเกะชิบะ
  東京港竹芝客船ターミナル
  ท่าเรือ
  22:30
  08:55
  ฮาจิเจียวจิมะ (ท่าเรือโซโกโดะ)
  八丈島<底土港>
  ท่าเรือ
  08:57
  09:19
 3. 3
  16:37 - 09:35
  16h 58min JPY 13,700 IC JPY 13,699 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Hamamatsu
  浜松
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:37
  19:05
  กันนามิ
  函南
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:14
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อะตามิ
  熱海
  สถานี
  21:04
  ชินบาชิ
  新橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:10
  21:14
  ทาเกะชิบะ
  竹芝
  สถานี
  東口
  21:14
  21:15
  ท่าเรือโตเกียว อาคารผู้โดยสารเรือทาเกะชิบะ
  東京港竹芝客船ターミナル
  ท่าเรือ
  22:30
  08:55
  ฮาจิเจียวจิมะ (ท่าเรือโซโกโดะ)
  八丈島<底土港>
  ท่าเรือ
  08:57
  09:09
  โตบะตะ(โตเกียว)
  東畑(東京都)
  ป้ายรถบัส
  09:29
  09:35
  มิสึเนะสำนักงานตัวแทน
  三根駐在所
  ป้ายรถบัส
  09:35
  09:35
 4. 4
  18:08 - 10:28
  16h 20min JPY 26,680 IC JPY 26,674 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Hamamatsu
  浜松
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:08
  20:28
  กันนามิ
  函南
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:48
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อะตามิ
  熱海
  สถานี
  22:13
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:58
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  23:26
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  23:26
  23:28
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  08:25
  สนามบินฮาจิเจียวจิมะ
  八丈島空港
  สนามบิน
  08:30
  08:31
  八丈島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:23
  10:28
  มิสึเนะสำนักงานตัวแทน
  三根駐在所
  ป้ายรถบัส
  10:28
  10:28
zoom bar parts