Hamamatsu → National Okinawa Youth Friendship Center

ออกเดินทางเวลา
07:46 09/17, 2021
cancel
 1. 1
  10:17 - 17:46
  7h 29min JPY 39,750 IC JPY 39,742 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Hamamatsu
  浜松
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:17
  11:35
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:43
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  11:58
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  11:58
  12:00
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:50
  15:35
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:45
  15:59
  มิเอะบาชิ
  美栄橋
  สถานี
  北口
  15:59
  16:11
  ท่าเรือนาฮะโทมาริ
  那覇泊港
  ท่าเรือ
  16:30
  17:10
  ท่าเรือโทกาชิกิ
  渡嘉敷港
  ท่าเรือ
  17:12
  17:46
 2. 2
  09:51 - 17:46
  7h 55min JPY 32,740 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  Hamamatsu
  浜松
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:51
  10:02
  โทโยฮาชิ
  豊橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  11:00
  จินกูมาเอะ
  神宮前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:07
  11:36
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  14:30
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:45
  14:59
  มิเอะบาชิ
  美栄橋
  สถานี
  北口
  14:59
  15:11
  ท่าเรือนาฮะโทมาริ
  那覇泊港
  ท่าเรือ
  16:30
  17:10
  ท่าเรือโทกาชิกิ
  渡嘉敷港
  ท่าเรือ
  17:12
  17:46
 3. 3
  09:23 - 17:46
  8h 23min JPY 31,870 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  Hamamatsu
  浜松
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:23
  09:57
  โทโยฮาชิ
  豊橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:02
  10:44
  จินกูมาเอะ
  神宮前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:52
  11:33
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  14:30
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:45
  14:59
  มิเอะบาชิ
  美栄橋
  สถานี
  北口
  14:59
  15:11
  ท่าเรือนาฮะโทมาริ
  那覇泊港
  ท่าเรือ
  16:30
  17:10
  ท่าเรือโทกาชิกิ
  渡嘉敷港
  ท่าเรือ
  17:12
  17:46
 4. 4
  09:10 - 17:46
  8h 36min JPY 31,870 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  Hamamatsu
  浜松
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:10
  09:45
  โทโยฮาชิ
  豊橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:53
  10:48
  จินกูมาเอะ
  神宮前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:52
  11:33
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  14:30
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  14:35
  14:40
  สนามบินนะฮะเที่ยวบินภายในประเทศเทอมินอล
  那覇空港国内線ターミナル
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  15:22
  15:41
  とまりん前[泊高橋]
  ป้ายรถบัส
  15:41
  15:44
  ท่าเรือนาฮะโทมาริ
  那覇泊港
  ท่าเรือ
  16:30
  17:10
  ท่าเรือโทกาชิกิ
  渡嘉敷港
  ท่าเรือ
  17:12
  17:46
 5. 5
  07:46 - 03:08
  43h 22min JPY 582,800
  cancel cancel
  Hamamatsu
  浜松
  07:46
  03:08
zoom bar parts