Shinagawa → Aji no Sapporo Onishi

ออกเดินทางเวลา
09:21 07/24, 2021
cancel
 1. 1
  10:05 - 13:57
  3h 52min JPY 10,590 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Shinagawa
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:05
  10:13
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:20
  13:29
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  南口
  13:29
  13:32
  ชินอาโอโมริสถานีทางออกทิศใต้
  新青森駅南口
  ป้ายรถบัส
  13:44
  13:56
  ฟุรุคาวะ(อาโอโมริ)
  古川(青森県)
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  13:56
  13:57
 2. 2
  10:00 - 13:57
  3h 57min JPY 10,590 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Shinagawa
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:00
  10:07
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:20
  13:29
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  南口
  13:29
  13:32
  ชินอาโอโมริสถานีทางออกทิศใต้
  新青森駅南口
  ป้ายรถบัส
  13:44
  13:56
  ฟุรุคาวะ(อาโอโมริ)
  古川(青森県)
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  13:56
  13:57
 3. 3
  09:56 - 13:57
  4h 1min JPY 18,120 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Shinagawa
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:56
  10:09
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:20
  13:29
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  南口
  13:29
  13:32
  ชินอาโอโมริสถานีทางออกทิศใต้
  新青森駅南口
  ป้ายรถบัส
  13:44
  13:56
  ฟุรุคาวะ(อาโอโมริ)
  古川(青森県)
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  13:56
  13:57
 4. 4
  10:05 - 13:59
  3h 54min JPY 10,340 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Shinagawa
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:05
  10:13
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:20
  13:29
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:43
  13:49
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  東口
  13:49
  13:59
 5. 5
  09:21 - 17:53
  8h 32min JPY 265,320
  cancel cancel
  Shinagawa
  品川
  09:21
  17:53
zoom bar parts