Shinagawa → Yamagata Prefectural General Sports Park

ออกเดินทางเวลา
23:09 09/17, 2021
cancel
 1. 1
  23:37 - 07:28
  7h 51min JPY 11,440 IC JPY 11,438 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Shinagawa
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:37
  23:59
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  23:59
  00:04
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  00:05
  06:30
  ยามากาตะสถานีนิชิกุจิ
  山形駅西口
  ป้ายรถบัส
  06:30
  06:38
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  07:01
  07:10
  เท็นโด
  天童
  สถานี
  東口
  07:10
  07:14
  เท็นโดเอกิมาเอะ
  天童駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  07:15
  07:20
  ฮิกาชิฮากะ
  東芳賀
  ป้ายรถบัส
  07:20
  07:28
 2. 2
  23:37 - 07:39
  8h 2min JPY 10,440 IC JPY 10,438 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Shinagawa
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:37
  23:59
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  23:59
  00:04
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  00:05
  06:30
  ยามากาตะสถานีนิชิกุจิ
  山形駅西口
  ป้ายรถบัส
  06:30
  06:36
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  07:06
  07:24
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  07:24
  07:39
 3. 3
  23:32 - 07:39
  8h 7min JPY 10,440 IC JPY 10,438 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Shinagawa
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:32
  23:54
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  23:54
  23:59
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  00:00
  06:00
  ยามากาตะสถานีทางออกทิศตะวันออก
  山形駅東口
  ป้ายรถบัส
  06:00
  06:07
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  07:06
  07:24
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  07:24
  07:39
 4. 4
  23:20 - 07:39
  8h 19min JPY 10,440 IC JPY 10,438 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Shinagawa
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:20
  23:34
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:40
  23:54
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  23:54
  23:59
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  00:00
  06:00
  ยามากาตะสถานีทางออกทิศตะวันออก
  山形駅東口
  ป้ายรถบัส
  06:00
  06:07
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  07:06
  07:24
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  07:24
  07:39
 5. 5
  23:09 - 03:56
  4h 47min JPY 173,930
  cancel cancel
  Shinagawa
  品川
  23:09
  03:56
zoom bar parts