Nara → AUTOBACS Taiwa Yoshioka

ออกเดินทางเวลา
09:05 12/04, 2020
cancel
 1. 1
  09:45 - 15:27
  5h 42min JPY 39,800 IC JPY 39,801 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  Nara
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:45
  10:37
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  10:37
  10:47
  โอซากาอูเมดะ
  大阪梅田(阪急線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:50
  11:03
  โฮทารุกะอิเกะ
  蛍池
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:16
  11:19
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:55
  13:05
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:14
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  13:40
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  13:40
  13:45
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  24番のりば
  14:00
  14:43
  โอฮิระมูระยาคุบามาเอะ
  大衡村役場前
  ป้ายรถบัส
  14:43
  15:27
 2. 2
  09:45 - 15:33
  5h 48min JPY 39,880 IC JPY 39,878 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  Nara
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:45
  10:19
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  南口
  10:19
  10:24
  อาเบโนบาชิ
  あべの橋
  ป้ายรถบัส
  10:30
  11:00
  โอซากะโคกุไซสนามบิน(มินามิเทอมินอล)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  11:00
  11:06
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:55
  13:05
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:36
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  13:55
  นากะมาจิ
  長町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:16
  14:40
  อิซูมิชูโอ
  泉中央
  สถานี
  東1口
  14:40
  14:44
  สถานีอิซูมิชูโอ
  泉中央駅
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  14:47
  15:25
  สถานีรถโดยสารไทวะโจ
  大和町バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  15:25
  15:33
 3. 3
  09:45 - 15:33
  5h 48min JPY 39,970 IC JPY 39,971 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  Nara
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:45
  10:19
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  南口
  10:19
  10:24
  อาเบโนบาชิ
  あべの橋
  ป้ายรถบัส
  10:30
  11:00
  โอซากะโคกุไซสนามบิน(มินามิเทอมินอล)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  11:00
  11:06
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:55
  13:05
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:14
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  13:40
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  13:40
  13:45
  เซ็นไดเอกิมาเอะ
  仙台駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  14:05
  14:43
  นานากีตะชินโจ
  七北田新町
  ป้ายรถบัส
  14:52
  15:25
  สถานีรถโดยสารไทวะโจ
  大和町バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  15:25
  15:33
 4. 4
  09:33 - 15:33
  6h 0min JPY 40,310 IC JPY 40,311 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  Nara
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:33
  10:27
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  桜橋口
  10:27
  10:31
  เฮอร์บิสโอซากะ
  ハービス大阪
  ป้ายรถบัส
  10:40
  11:10
  โอซากะโคกุไซสนามบิน(คิตะเทอมินอล)
  大阪国際空港〔北ターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  11:10
  11:15
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:55
  13:05
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:14
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  13:40
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  13:40
  13:45
  เซ็นไดเอกิมาเอะ
  仙台駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  14:05
  14:43
  นานากีตะชินโจ
  七北田新町
  ป้ายรถบัส
  14:52
  15:25
  สถานีรถโดยสารไทวะโจ
  大和町バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  15:25
  15:33
 5. 5
  09:05 - 19:27
  10h 22min JPY 306,910
  cancel cancel
  Nara
  奈良
  09:05
  19:27
zoom bar parts