Tokushima → Naruto City Tourist Information Center

ออกเดินทางเวลา
06:18 09/25, 2021
cancel
 1. 1
  06:56 - 07:43
  47min JPY 530 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  Tokushima
  徳島
  สถานี
  06:56
  07:00
  โทคุชิม่าเอะกิมาเอะ
  徳島駅前
  ป้ายรถบัส
  16番のりば
  07:00
  07:41
  โคนารุโตบาชิ
  小鳴門橋
  ป้ายรถบัส
  07:41
  07:43
 2. 2
  07:26 - 08:10
  44min JPY 530 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  Tokushima
  徳島
  สถานี
  07:26
  07:30
  โทคุชิม่าเอะกิมาเอะ
  徳島駅前
  ป้ายรถบัส
  16番のりば
  07:30
  08:08
  โคนารุโตบาชิ
  小鳴門橋
  ป้ายรถบัส
  08:08
  08:10
 3. 3
  07:30 - 08:25
  55min JPY 360 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  Tokushima
  徳島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิเกะโนะทานิ
  池谷
  สถานี
  08:09
  นารุโต
  鳴門
  สถานี
  08:09
  08:25
 4. 4
  06:18 - 06:47
  29min JPY 4,420
  cancel cancel
  Tokushima
  徳島
  06:18
  06:47
zoom bar parts