Asakusa(Tokyo) → Gifu

ออกเดินทางเวลา
13:19 07/07, 2022
cancel
 1. 1
  13:25 - 16:04
  2h 39min JPY 11,200 IC JPY 11,188 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:25
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  13:49
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:59
  15:31
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:45
  16:04
  Gifu
  岐阜
  สถานี
 2. 2
  13:20 - 16:04
  2h 44min JPY 10,950 IC JPY 10,948 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:20
  13:30
  คันดะ (โตเกียว)
  神田(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:36
  13:38
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:51
  15:31
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:45
  16:04
  Gifu
  岐阜
  สถานี
 3. 3
  13:45 - 16:18
  2h 33min JPY 11,200 IC JPY 11,188 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  14:09
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:17
  15:45
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:00
  16:18
  Gifu
  岐阜
  สถานี
 4. 4
  13:30 - 16:34
  3h 4min JPY 10,980 IC JPY 10,979 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  13:49
  ชินบาชิ
  新橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:58
  14:03
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:10
  16:01
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:15
  16:34
  Gifu
  岐阜
  สถานี
 5. 5
  13:19 - 18:08
  4h 49min JPY 145,830
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  13:19
  18:08
  Gifu
  岐阜
zoom bar parts