Asakusa(Tokyo) → Okayama

ออกเดินทางเวลา
07:42 07/02, 2022
cancel
 1. 1
  07:58 - 11:47
  3h 49min JPY 16,770 IC JPY 16,768 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:58
  08:08
  คันดะ (โตเกียว)
  神田(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:16
  08:18
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  11:47
  Okayama
  岡山
  สถานี
 2. 2
  07:53 - 11:47
  3h 54min JPY 17,020 IC JPY 17,008 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  08:17
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:37
  11:47
  Okayama
  岡山
  สถานี
 3. 3
  07:45 - 11:47
  4h 2min JPY 16,800 IC JPY 16,799 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:45
  08:04
  ชินบาชิ
  新橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:13
  08:23
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:37
  11:47
  Okayama
  岡山
  สถานี
 4. 4
  09:09 - 12:24
  3h 15min JPY 37,550 IC JPY 37,535 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:09
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  09:50
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  09:50
  09:52
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:25
  11:40
  สนามบินโอกายามะ
  岡山空港
  สนามบิน
  11:45
  11:47
  สนามบินโอคายาม่าโมโมทาโร่
  岡山桃太郎空港
  ป้ายรถบัส
  11:50
  12:20
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  12:20
  12:24
  Okayama
  岡山
  สถานี
  西口
 5. 5
  07:42 - 15:36
  7h 54min JPY 246,030
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  07:42
  15:36
  Okayama
  岡山
zoom bar parts