Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

อาซากุสะ → มารีนโอเอซิสฮะคะตะ

ออกเดินทางเวลา
18:48 05/26, 2020
cancel
 1. 1
  20:02 - 08:01
  11h 59min JPY 19,350 IC JPY 19,338 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:02
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  20:26
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:37
  23:51
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:15
  06:10
  ฟุกุยามะ
  福山
  สถานี
  南口
  06:10
  06:16
  สถานีฟุกุยามะ
  福山駅前
  ป้ายรถบัส
  07:00
  07:59
  ฮาคาทาจีม่าป้ายรถโดยสาร
  伯方島バスストップ
  ป้ายรถบัส
  07:59
  08:01
 2. 2
  20:02 - 08:01
  11h 59min JPY 21,110 IC JPY 21,098 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:02
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  20:26
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:37
  23:51
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:30
  06:51
  ฟุกุยามะ
  福山
  สถานี
  南口
  06:51
  06:59
  สถานีฟุกุยามะ
  福山駅前
  ป้ายรถบัส
  07:00
  07:59
  ฮาคาทาจีม่าป้ายรถโดยสาร
  伯方島バスストップ
  ป้ายรถบัส
  07:59
  08:01
 3. 3
  19:52 - 08:01
  12h 9min JPY 19,130 IC JPY 19,129 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:52
  20:12
  ชินบาชิ
  新橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:17
  20:27
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:37
  23:51
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:15
  06:10
  ฟุกุยามะ
  福山
  สถานี
  南口
  06:10
  06:16
  สถานีฟุกุยามะ
  福山駅前
  ป้ายรถบัส
  07:00
  07:59
  ฮาคาทาจีม่าป้ายรถโดยสาร
  伯方島バスストップ
  ป้ายรถบัส
  07:59
  08:01
 4. 4
  19:30 - 08:01
  12h 31min JPY 19,350 IC JPY 19,338 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  19:53
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:59
  23:28
  ฟุกุยามะ
  福山
  สถานี
  南口
  23:28
  23:36
  สถานีฟุกุยามะ
  福山駅前
  ป้ายรถบัส
  07:00
  07:59
  ฮาคาทาจีม่าป้ายรถโดยสาร
  伯方島バスストップ
  ป้ายรถบัส
  07:59
  08:01
 5. 5
  18:48 - 04:01
  9h 13min JPY 287,900
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  18:48
  04:01
zoom bar parts