Shin-osaka → LaBodhiCitta

ออกเดินทางเวลา
16:55 07/25, 2021
cancel
 1. 1
  16:57 - 19:54
  2h 57min JPY 14,080 IC JPY 14,080 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Shin-osaka
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:57
  19:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:35
  19:43
  คินชิโจ
  錦糸町
  สถานี
  南口
  19:43
  19:49
  ด้านหน้าสถานีคินชิโจ
  錦糸町駅前
  ป้ายรถบัส
  南口3番のりば
  19:51
  19:54
  สถานีสุมิโยชิ
  住吉駅前(東京都)
  ป้ายรถบัส
  19:54
  19:54
 2. 2
  16:57 - 19:56
  2h 59min JPY 14,050 IC JPY 14,048 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Shin-osaka
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:57
  19:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:35
  19:39
  บาคุโระโจ
  馬喰町
  สถานี
  19:39
  19:44
  บาคุโระโยโกยามะ
  馬喰横山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:46
  19:52
  สูมีโยชิ (โตเกียว)
  住吉(東京都)
  สถานี
  A3口
  19:52
  19:56
 3. 3
  17:06 - 20:01
  2h 55min JPY 14,080 IC JPY 14,080 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Shin-osaka
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:06
  19:25
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:31
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  19:50
  คินชิโจ
  錦糸町
  สถานี
  南口
  19:50
  19:56
  ด้านหน้าสถานีคินชิโจ
  錦糸町駅前
  ป้ายรถบัส
  南口3番のりば
  19:58
  20:01
  สถานีสุมิโยชิ
  住吉駅前(東京都)
  ป้ายรถบัส
  20:01
  20:01
 4. 4
  17:06 - 20:04
  2h 58min JPY 13,870 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Shin-osaka
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:06
  19:25
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:31
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  19:50
  คินชิโจ
  錦糸町
  สถานี
  南口
  19:50
  20:04
 5. 5
  16:55 - 23:08
  6h 13min JPY 181,700
  cancel cancel
  Shin-osaka
  新大阪
  16:55
  23:08
zoom bar parts