Shinjuku → Miyazaki

ออกเดินทางเวลา
11:34 07/04, 2022
cancel
 1. 1
  12:12 - 15:31
  3h 19min JPY 44,460 IC JPY 44,450 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Shinjuku
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:12
  12:31
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:35
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  12:50
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  12:50
  12:52
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:25
  15:05
  สนามบินมิยาซากิ
  宮崎空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:19
  15:31
  Miyazaki
  宮崎
  สถานี
 2. 2
  12:06 - 15:31
  3h 25min JPY 44,530 IC JPY 44,515 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Shinjuku
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:06
  12:22
  ไดมน (โตเกียว)
  大門(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:27
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  12:50
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  12:50
  12:52
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:25
  15:05
  สนามบินมิยาซากิ
  宮崎空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:19
  15:31
  Miyazaki
  宮崎
  สถานี
 3. 3
  12:06 - 15:50
  3h 44min JPY 44,530 IC JPY 44,515 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Shinjuku
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:06
  12:22
  ไดมน (โตเกียว)
  大門(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:27
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  12:50
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  12:50
  12:52
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:25
  15:05
  สนามบินมิยาซากิ
  宮崎空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:38
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  มินามิมิยาซากิ
  南宮崎
  สถานี
  15:50
  Miyazaki
  宮崎
  สถานี
 4. 4
  13:22 - 16:43
  3h 21min JPY 44,460 IC JPY 44,450 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Shinjuku
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:22
  13:41
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  14:00
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  14:00
  14:02
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:35
  16:10
  สนามบินมิยาซากิ
  宮崎空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:31
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  มินามิมิยาซากิ
  南宮崎
  สถานี
  16:43
  Miyazaki
  宮崎
  สถานี
 5. 5
  11:34 - 03:26
  15h 52min JPY 487,500
  cancel cancel
  Shinjuku
  新宿
  11:34
  03:26
  Miyazaki
  宮崎
zoom bar parts