Shinjuku → Gokurakuyu Group Yozannoyu

ออกเดินทางเวลา
14:07 01/22, 2022
cancel
 1. 1
  14:39 - 17:50
  3h 11min JPY 9,560 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Shinjuku
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:39
  15:10
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:25
  17:06
  โยเนะซาวะ
  米沢
  สถานี
  西口
  17:06
  17:50
 2. 2
  14:39 - 17:50
  3h 11min JPY 9,750 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Shinjuku
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:39
  15:10
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:25
  17:06
  โยเนะซาวะ
  米沢
  สถานี
  西口
  17:06
  17:08
  โยเนะซาวะเอกิมาเอะ
  米沢駅前
  ป้ายรถบัส
  17:14
  17:26
  โยเนะซาวะชิยาคุโชะมาเอะ
  米沢市役所前
  ป้ายรถบัส
  17:26
  17:50
 3. 3
  14:39 - 17:50
  3h 11min JPY 9,750 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Shinjuku
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:39
  15:10
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:25
  17:06
  โยเนะซาวะ
  米沢
  สถานี
  西口
  17:06
  17:12
  โยเนะซาวะเอย์เกียวโชะ
  米沢営業所
  ป้ายรถบัส
  17:16
  17:26
  โยเนะซาวะชิยาคุโชะมาเอะ
  米沢市役所前
  ป้ายรถบัส
  17:26
  17:50
 4. 4
  14:34 - 17:50
  3h 16min JPY 9,750 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Shinjuku
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:34
  15:11
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:25
  17:06
  โยเนะซาวะ
  米沢
  สถานี
  西口
  17:06
  17:08
  โยเนะซาวะเอกิมาเอะ
  米沢駅前
  ป้ายรถบัส
  17:14
  17:26
  โยเนะซาวะชิยาคุโชะมาเอะ
  米沢市役所前
  ป้ายรถบัส
  17:26
  17:50
 5. 5
  14:07 - 18:05
  3h 58min JPY 118,840
  cancel cancel
  Shinjuku
  新宿
  14:07
  18:05
zoom bar parts