Ueno → Ryugujo Spa Hotel Mikazuki

ออกเดินทางเวลา
19:34 07/25, 2021
cancel
 1. 1
  19:36 - 21:05
  1h 29min JPY 1,460 IC JPY 1,457 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Ueno
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:36
  19:41
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲中央口
  19:41
  19:52
  สถานีโตเกียว ยาเอสุกุจิมาเอะ
  東京駅八重洲口前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  19:55
  20:35
  สถานีรถโดยสารคิซาราซุคาเนดะ
  木更津金田バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  20:35
  21:05
 2. 2
  19:35 - 21:05
  1h 30min JPY 1,460 IC JPY 1,457 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Ueno
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:35
  19:43
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲中央口
  19:43
  19:55
  สถานีโตเกียว ยาเอสุกุจิมาเอะ
  東京駅八重洲口前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  19:55
  20:35
  สถานีรถโดยสารคิซาราซุคาเนดะ
  木更津金田バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  20:35
  21:05
 3. 3
  19:40 - 21:10
  1h 30min JPY 1,460 IC JPY 1,457 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Ueno
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:40
  19:48
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲中央口
  19:48
  20:00
  สถานีโตเกียว ยาเอสุกุจิมาเอะ
  東京駅八重洲口前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  20:00
  20:40
  สถานีรถโดยสารคิซาราซุคาเนดะ
  木更津金田バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  20:40
  21:10
 4. 4
  19:38 - 21:10
  1h 32min JPY 1,460 IC JPY 1,457 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Ueno
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:38
  19:46
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲中央口
  19:46
  19:58
  สถานีโตเกียว ยาเอสุกุจิมาเอะ
  東京駅八重洲口前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  20:00
  20:40
  สถานีรถโดยสารคิซาราซุคาเนดะ
  木更津金田バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  20:40
  21:10
 5. 5
  19:34 - 20:21
  47min JPY 21,560
  cancel cancel
  Ueno
  上野
  19:34
  20:21
zoom bar parts