Takamatsu Airport → Roadside Station Tsuchiyu, Tsuchiyu Road Park

ออกเดินทางเวลา
08:05 01/26, 2022
cancel
 1. 1
  09:40 - 16:05
  6h 25min JPY 42,840 IC JPY 42,832 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Takamatsu Airport
  高松空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:40
  10:55
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  11:00
  11:10
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  11:26
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:40
  11:48
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:00
  13:31
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  東口(JR)
  13:31
  13:37
  ฟุกุชิมะสถานีทางออกทิศตะวันออก
  福島駅東口
  ป้ายรถบัส
  13:45
  14:24
  ชุจิยุมิสึเกะ
  土湯見附
  ป้ายรถบัส
  14:24
  16:05
 2. 2
  09:40 - 16:05
  6h 25min JPY 42,840 IC JPY 42,832 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Takamatsu Airport
  高松空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:40
  10:55
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  11:00
  11:10
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  11:26
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:31
  11:42
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:00
  13:31
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  東口(JR)
  13:31
  13:37
  ฟุกุชิมะสถานีทางออกทิศตะวันออก
  福島駅東口
  ป้ายรถบัส
  13:45
  14:24
  ชุจิยุมิสึเกะ
  土湯見附
  ป้ายรถบัส
  14:24
  16:05
 3. 3
  10:00 - 16:48
  6h 48min JPY 42,150 IC JPY 42,142 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  Takamatsu Airport
  高松空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:00
  11:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  11:15
  11:25
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:31
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  11:46
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:54
  12:02
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:00
  14:17
  โคริยามะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  郡山(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:39
  15:01
  นิฮนมัตสึ
  二本松
  สถานี
  15:01
  15:06
  นิฮนมัตสึสถานีทางเข้า
  二本松駅入口
  ป้ายรถบัส
  15:43
  16:16
  ยุคาวะหุบเขาทางเข้า
  湯川渓谷入口
  ป้ายรถบัส
  16:16
  16:48
 4. 4
  10:00 - 16:48
  6h 48min JPY 41,260 IC JPY 41,252 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  Takamatsu Airport
  高松空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:00
  11:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  11:15
  11:25
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:31
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  11:46
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:54
  12:02
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:12
  13:35
  ชินชิระคาวะ
  新白河
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:57
  14:36
  โคริยามะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  郡山(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:39
  15:01
  นิฮนมัตสึ
  二本松
  สถานี
  15:01
  15:06
  นิฮนมัตสึสถานีทางเข้า
  二本松駅入口
  ป้ายรถบัส
  15:43
  16:16
  ยุคาวะหุบเขาทางเข้า
  湯川渓谷入口
  ป้ายรถบัส
  16:16
  16:48
 5. 5
  08:05 - 19:25
  11h 20min JPY 273,170
  cancel cancel
  Takamatsu Airport
  高松空港
  08:05
  19:25
zoom bar parts