Kyoto → Shin-osaka

ออกเดินทางเวลา
07:33 08/15, 2022
cancel
 1. 1
  07:38 - 07:51
  13min JPY 1,440 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  Kyoto
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:38
  07:51
  Shin-osaka
  新大阪
  สถานี
 2. 2
  07:41 - 07:54
  13min JPY 1,440 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  Kyoto
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:41
  07:54
  Shin-osaka
  新大阪
  สถานี
 3. 3
  07:35 - 07:59
  24min JPY 570 ไม่ต้องต่อรถ
  Seats are buried cancel cancel
  Kyoto
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:35
  07:59
  Shin-osaka
  新大阪
  สถานี
 4. 4
  07:34 - 08:06
  32min JPY 570 ไม่ต้องต่อรถ
  About 4-7 people standing cancel cancel
  Kyoto
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:34
  08:06
  Shin-osaka
  新大阪
  สถานี
 5. 5
  07:33 - 08:31
  58min JPY 16,380
  cancel cancel
  Kyoto
  京都
  07:33
  08:31
  Shin-osaka
  新大阪
zoom bar parts