Kyoto → Sapporo(Hakodate Line)

ออกเดินทางเวลา
20:47 07/02, 2022
cancel
 1. 1
  23:09 - 09:30
  10h 21min JPY 36,410 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  Kyoto
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:09
  23:37
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:44
  00:00
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:10
  00:42
  อิซูมิซาโนะ
  泉佐野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:20
  05:28
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:30
  08:30
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:52
  09:30
  Sapporo(Hakodate Line)
  札幌
  สถานี
 2. 2
  21:49 - 09:30
  11h 41min JPY 36,450 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Kyoto
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:49
  22:17
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:24
  23:34
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:30
  08:30
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:52
  09:30
  Sapporo(Hakodate Line)
  札幌
  สถานี
 3. 3
  21:06 - 09:30
  12h 24min JPY 37,140 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Kyoto
  京都
  สถานี
  21:06
  21:10
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  21:10
  22:35
  สนามบินคันไซ(ได1เทอมินอลตึออาคาร)
  関西空港〔第1ターミナルビル〕
  ป้ายรถบัส
  4Fおりば
  22:35
  23:20
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:30
  08:30
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:52
  09:30
  Sapporo(Hakodate Line)
  札幌
  สถานี
 4. 4
  05:46 - 11:09
  5h 23min JPY 37,140 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Kyoto
  京都
  สถานี
  05:46
  05:50
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  05:50
  07:26
  สนามบินคันไซ(ได2เทอมินอลตึออาคาร)
  関西空港〔第2ターミナルビル〕
  ป้ายรถบัส
  07:26
  07:31
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:15
  10:15
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:30
  11:09
  Sapporo(Hakodate Line)
  札幌
  สถานี
 5. 5
  20:47 - 18:49
  22h 2min JPY 481,410
  cancel cancel
  Kyoto
  京都
  20:47
  18:49
zoom bar parts