Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

สนามบินฮาเนดะ → epicaokinawa

ออกเดินทางเวลา
09:49 02/24, 2020
cancel
1
10:35 - 14:07
3h 32min JPY 46,310 ต่อรถ 2 ครั้ง
cancel cancel
สนามบินฮาเนดะ
羽田空港(空路)
สนามบิน
timetable ตารางเวลา
10:35
13:35
สนามบินนะฮะ
那覇空港
สนามบิน
timetable ตารางเวลา
13:47
14:00
เก็นโจมาเอะ (จังหวัดโอกินาว่า)
県庁前(沖縄県)
สถานี
東口
14:00
14:02
県庁北口(沖縄県)
ป้ายรถบัส
14:02
14:05
農林中金前(沖縄県)
ป้ายรถบัส
14:05
14:07
2
10:35 - 14:09
3h 34min JPY 46,070 ต่อรถ 1 ครั้ง
cancel cancel
สนามบินฮาเนดะ
羽田空港(空路)
สนามบิน
timetable ตารางเวลา
10:35
13:35
สนามบินนะฮะ
那覇空港
สนามบิน
timetable ตารางเวลา
13:47
14:00
เก็นโจมาเอะ (จังหวัดโอกินาว่า)
県庁前(沖縄県)
สถานี
北口
14:00
14:09
3
10:50 - 14:13
3h 23min JPY 46,040 ต่อรถ 1 ครั้ง
cancel cancel
สนามบินฮาเนดะ
羽田空港(空路)
สนามบิน
timetable ตารางเวลา
10:50
13:45
สนามบินนะฮะ
那覇空港
สนามบิน
13:50
13:55
สนามบินนะฮะเที่ยวบินภายในประเทศเทอมินอล
那覇空港国内線ターミナル
ป้ายรถบัส
13:55
14:11
農林中金前(沖縄県)
ป้ายรถบัส
14:11
14:13
4
09:49 - 06:16
44h 27min JPY 751,910
cancel cancel
สนามบินฮาเนดะ
羽田空港(空路)
09:49
06:16
zoom bar parts