Uno → Naha Pier Passenger Waiting Area

ออกเดินทางเวลา
10:26 05/17, 2021
cancel
 1. 1
  10:26 - 16:23
  5h 57min JPY 35,900 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  Uno
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:26
  10:54
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  11:30
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:53
  12:24
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:34
  12:36
  สันโนมิยะ (สายเจชิน‧ยามาเตะ)
  三宮(地下鉄西神・山手線)
  สถานี
  12:36
  12:44
  สันโนมิยะ (พอร์ตไลเนอร์)
  三宮(ポートライナー)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:48
  13:06
  สนามบินโกเบ
  神戸空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:40
  15:55
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  16:00
  16:05
  สนามบินนะฮะเที่ยวบินภายในประเทศเทอมินอล
  那覇空港国内線ターミナル
  ป้ายรถบัส
  16:05
  16:11
  โกเอ็นมาเอะ(โอกินาว่า)
  公園前(沖縄県)
  ป้ายรถบัส
  16:11
  16:23
 2. 2
  10:26 - 16:23
  5h 57min JPY 35,900 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  Uno
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:26
  10:54
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:19
  11:33
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:53
  12:24
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:34
  12:36
  สันโนมิยะ (สายเจชิน‧ยามาเตะ)
  三宮(地下鉄西神・山手線)
  สถานี
  12:36
  12:44
  สันโนมิยะ (พอร์ตไลเนอร์)
  三宮(ポートライナー)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:48
  13:06
  สนามบินโกเบ
  神戸空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:40
  15:55
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  16:00
  16:05
  สนามบินนะฮะเที่ยวบินภายในประเทศเทอมินอล
  那覇空港国内線ターミナル
  ป้ายรถบัส
  16:05
  16:11
  โกเอ็นมาเอะ(โอกินาว่า)
  公園前(沖縄県)
  ป้ายรถบัส
  16:11
  16:23
 3. 3
  10:26 - 16:27
  6h 1min JPY 35,930 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  Uno
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:26
  10:54
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  11:30
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:53
  12:24
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:34
  12:36
  สันโนมิยะ (สายเจชิน‧ยามาเตะ)
  三宮(地下鉄西神・山手線)
  สถานี
  12:36
  12:44
  สันโนมิยะ (พอร์ตไลเนอร์)
  三宮(ポートライナー)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:48
  13:06
  สนามบินโกเบ
  神戸空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:40
  15:55
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:05
  16:15
  อาซาฮิบาชิ
  旭橋
  สถานี
  西口
  16:15
  16:27
 4. 4
  10:26 - 16:27
  6h 1min JPY 35,930 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  Uno
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:26
  10:54
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:19
  11:33
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:53
  12:24
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:34
  12:36
  สันโนมิยะ (สายเจชิน‧ยามาเตะ)
  三宮(地下鉄西神・山手線)
  สถานี
  12:36
  12:44
  สันโนมิยะ (พอร์ตไลเนอร์)
  三宮(ポートライナー)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:48
  13:06
  สนามบินโกเบ
  神戸空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:40
  15:55
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:05
  16:15
  อาซาฮิบาชิ
  旭橋
  สถานี
  西口
  16:15
  16:27
 5. 5
  10:26 - 23:54
  37h 28min JPY 484,020
  cancel cancel
  Uno
  宇野
  10:26
  23:54
zoom bar parts