Shin-uwagoromo → Yao Tatsu Grocery store

ออกเดินทางเวลา
12:42 03/04, 2021
cancel
 1. 1
  12:42 - 12:49
  7min
  cancel cancel
  Shin-uwagoromo
  12:42
  12:49
 2. 2
  12:51 - 13:06
  15min JPY 350 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Shin-uwagoromo
  12:51
  12:51
  ชินอุวะโกโรโม
  新上挙母
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:51
  12:53
  ชินโทโยตะ
  新豊田
  สถานี
  12:53
  13:00
  โทโยตะชิ
  豊田市
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  13:00
  13:02
  อุวะโกโรโม
  上挙母
  สถานี
  13:02
  13:06
 3. 3
  12:42 - 12:45
  3min JPY 600
  cancel cancel
  Shin-uwagoromo
  12:42
  12:45
zoom bar parts