Innosho → Chiyouseikanriyouin

ออกเดินทางเวลา
15:46 10/24, 2020
cancel
 1. 1
  15:46 - 16:11
  25min
  cancel cancel
  Innosho
  15:46
  16:11
 2. 2
  15:47 - 16:21
  34min JPY 200 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  Innosho
  15:47
  15:48
  อินโนะเจียวเอกิมาเอะ
  院庄駅前
  ป้ายรถบัส
  15:48
  16:20
  平福診療所口
  ป้ายรถบัส
  16:20
  16:21
 3. 3
  16:09 - 16:26
  17min JPY 200 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  Innosho
  16:09
  16:10
  อินโนะเจียวเอกิมาเอะ
  院庄駅前
  ป้ายรถบัส
  16:10
  16:12
  ทากาโนะศาลเจ้าโทริอมาเอะ
  高野神社鳥居前
  ป้ายรถบัส
  16:12
  16:26
 4. 4
  15:46 - 15:51
  5min JPY 880
  cancel cancel
  Innosho
  15:46
  15:51
zoom bar parts