Shinagawa → Aji no Sapporo Onishi

ออกเดินทางเวลา
04:04 09/23, 2021
cancel
 1. 1
  06:49 - 09:53
  3h 4min JPY 34,800 IC JPY 34,792 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Shinagawa
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:49
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สนามบินฮาเนดะได3เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第3ターミナル(京急)
  สถานี
  07:03
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  07:03
  07:05
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:50
  09:05
  สนามบินอาโอโมริ
  青森空港
  สนามบิน
  09:10
  09:15
  青森空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  09:15
  09:49
  ชินมาจิ1โจเมะ
  新町一丁目(青森県)
  ป้ายรถบัส
  09:49
  09:53
 2. 2
  06:11 - 10:14
  4h 3min JPY 10,340 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Shinagawa
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:11
  06:19
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:32
  09:49
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:58
  10:04
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  東口
  10:04
  10:14
 3. 3
  06:11 - 10:22
  4h 11min JPY 10,590 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Shinagawa
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:11
  06:19
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:32
  09:49
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  南口
  09:49
  09:52
  ชินอาโอโมริสถานีทางออกทิศใต้
  新青森駅南口
  ป้ายรถบัส
  10:09
  10:21
  ฟุรุคาวะ(อาโอโมริ)
  古川(青森県)
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  10:21
  10:22
 4. 4
  06:08 - 10:22
  4h 14min JPY 17,920 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Shinagawa
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:08
  06:21
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:32
  09:49
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  南口
  09:49
  09:52
  ชินอาโอโมริสถานีทางออกทิศใต้
  新青森駅南口
  ป้ายรถบัส
  10:09
  10:21
  ฟุรุคาวะ(อาโอโมริ)
  古川(青森県)
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  10:21
  10:22
 5. 5
  04:04 - 12:33
  8h 29min JPY 314,320
  cancel cancel
  Shinagawa
  品川
  04:04
  12:33
zoom bar parts