Shinagawa → Muro Dam Surrounding area

ออกเดินทางเวลา
03:49 01/20, 2021
cancel
 1. 1
  04:35 - 10:00
  5h 25min JPY 14,140 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Shinagawa
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:35
  05:51
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:16
  07:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  09:02
  ยามาโตะยางิ
  大和八木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:13
  09:36
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  09:36
  10:00
 2. 2
  06:07 - 10:07
  4h 0min JPY 12,390 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Shinagawa
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:07
  07:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  07:34
  07:48
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  07:50
  08:51
  อิเซะนาคากาวะ
  伊勢中川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:54
  09:21
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:33
  09:43
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  09:43
  10:07
 3. 3
  06:37 - 10:32
  3h 55min JPY 12,390 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Shinagawa
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:37
  08:10
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  08:10
  08:24
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  09:55
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:58
  10:08
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  10:08
  10:32
 4. 4
  06:00 - 10:32
  4h 32min JPY 12,390 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Shinagawa
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  07:27
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  07:27
  07:40
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  07:40
  09:04
  อิเซะนาคากาวะ
  伊勢中川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:13
  10:08
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  10:08
  10:32
 5. 5
  03:49 - 09:36
  5h 47min JPY 198,640
  cancel cancel
  Shinagawa
  品川
  03:49
  09:36
zoom bar parts