Dogonsen → Curry House CoCo Ichibanya Fukuyama Ekiyacho

ออกเดินทางเวลา
04:42 01/18, 2021
cancel
 1. 1
  07:09 - 10:43
  3h 34min JPY 4,080 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Dogonsen
  道後温泉
  สถานี
  07:09
  07:14
  โคเอ็นคิตะกุจิชิกิคิเน็นกันมาเอะ
  公園北口子規記念館前
  ป้ายรถบัส
  07:14
  08:12
  ด้านหน้าสถานีอิมาบาริ
  今治駅前
  ป้ายรถบัส
  08:25
  09:54
  สถานีฟุกุยามะ
  福山駅前
  ป้ายรถบัส
  09:54
  09:58
  สถานีฟุกุยามะ
  福山駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  10:05
  10:30
  คามีอิวานาริ
  上岩成
  ป้ายรถบัส
  10:30
  10:43
 2. 2
  07:02 - 10:43
  3h 41min JPY 4,250 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Dogonsen
  道後温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:02
  07:05
  มินามิมาจิ
  南町
  สถานี
  07:05
  07:07
  มินามิมาจิเก็นมีนบูนกะไคกันมาเอะ
  南町県民文化会館前
  ป้ายรถบัส
  07:12
  08:12
  ด้านหน้าสถานีอิมาบาริ
  今治駅前
  ป้ายรถบัส
  08:25
  09:54
  สถานีฟุกุยามะ
  福山駅前
  ป้ายรถบัส
  09:54
  09:58
  สถานีฟุกุยามะ
  福山駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  10:05
  10:30
  คามีอิวานาริ
  上岩成
  ป้ายรถบัส
  10:30
  10:43
 3. 3
  06:04 - 10:43
  4h 39min JPY 4,250 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Dogonsen
  道後温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:04
  06:07
  มินามิมาจิ
  南町
  สถานี
  06:07
  06:09
  มินามิมาจิเก็นมีนบูนกะไคกันมาเอะ
  南町県民文化会館前
  ป้ายรถบัส
  07:12
  08:12
  ด้านหน้าสถานีอิมาบาริ
  今治駅前
  ป้ายรถบัส
  08:25
  09:54
  สถานีฟุกุยามะ
  福山駅前
  ป้ายรถบัส
  09:54
  09:58
  สถานีฟุกุยามะ
  福山駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  10:05
  10:30
  คามีอิวานาริ
  上岩成
  ป้ายรถบัส
  10:30
  10:43
 4. 4
  07:09 - 11:19
  4h 10min JPY 3,890 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Dogonsen
  道後温泉
  สถานี
  07:09
  07:14
  โคเอ็นคิตะกุจิชิกิคิเน็นกันมาเอะ
  公園北口子規記念館前
  ป้ายรถบัส
  07:14
  08:12
  ด้านหน้าสถานีอิมาบาริ
  今治駅前
  ป้ายรถบัส
  08:25
  09:54
  สถานีฟุกุยามะ
  福山駅前
  ป้ายรถบัส
  09:54
  10:03
  ฟุกุยามะ
  福山
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  10:43
  11:04
  มานะกุระ
  万能倉
  สถานี
  11:04
  11:19
 5. 5
  04:42 - 06:52
  2h 10min JPY 45,350
  cancel cancel
  Dogonsen
  道後温泉
  04:42
  06:52
zoom bar parts