Asakusa(Tokyo) → Shizuoka

ออกเดินทางเวลา
20:01 08/18, 2022
cancel
 1. 1
  20:02 - 21:47
  1h 45min JPY 6,360 IC JPY 6,348 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:02
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  20:26
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:34
  21:47
  Shizuoka
  静岡
  สถานี
 2. 2
  21:04 - 22:27
  1h 23min JPY 6,360 IC JPY 6,348 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:04
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  21:28
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:37
  22:27
  Shizuoka
  静岡
  สถานี
 3. 3
  20:55 - 22:27
  1h 32min JPY 6,140 IC JPY 6,139 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:55
  21:16
  ชินบาชิ
  新橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:21
  21:26
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:37
  22:27
  Shizuoka
  静岡
  สถานี
 4. 4
  20:23 - 00:10
  3h 47min JPY 3,240 IC JPY 3,226 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:23
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  21:10
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:16
  22:00
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:01
  22:25
  อะตามิ
  熱海
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:37
  23:18
  ฟุจิ
  富士
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:36
  00:10
  Shizuoka
  静岡
  สถานี
 5. 5
  20:01 - 22:28
  2h 27min JPY 71,390
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  20:01
  22:28
  Shizuoka
  静岡
zoom bar parts