Meitetsu-Nagoya → LaBodhiCitta

ออกเดินทางเวลา
22:16 09/21, 2021
cancel
 1. 1
  23:32 - 05:27
  5h 55min JPY 5,480 IC JPY 5,472 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Meitetsu-Nagoya
  名鉄名古屋
  สถานี
  中央改札口
  23:32
  23:45
  นาโกย่ามินามิซาซาชิมะไลฟ์
  名古屋南ささしまライブ
  ป้ายรถบัส
  23:45
  04:50
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  04:50
  05:02
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  2番口
  timetable ตารางเวลา
  05:02
  05:23
  สูมีโยชิ (โตเกียว)
  住吉(東京都)
  สถานี
  A3口
  05:23
  05:27
 2. 2
  23:07 - 05:47
  6h 40min JPY 8,780 IC JPY 8,772 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Meitetsu-Nagoya
  名鉄名古屋
  สถานี
  北改札口
  23:07
  23:15
  นาโกย่าสถานี(ลิลลี่โนะฟุนซูอิมาเอะ)
  名古屋駅〔ゆりの噴水前〕
  ป้ายรถบัส
  23:15
  05:00
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  05:00
  05:12
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  2番口
  timetable ตารางเวลา
  05:22
  05:43
  สูมีโยชิ (โตเกียว)
  住吉(東京都)
  สถานี
  A3口
  05:43
  05:47
 3. 3
  06:28 - 08:48
  2h 20min JPY 10,560 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Meitetsu-Nagoya
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  06:28
  06:36
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  06:41
  08:08
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  08:34
  คินชิโจ
  錦糸町
  สถานี
  南口
  08:34
  08:48
 4. 4
  06:36 - 08:55
  2h 19min JPY 10,560 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Meitetsu-Nagoya
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  06:36
  06:44
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  06:49
  08:16
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:23
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  08:41
  คินชิโจ
  錦糸町
  สถานี
  南口
  08:41
  08:55
 5. 5
  22:16 - 02:37
  4h 21min JPY 158,290
  cancel cancel
  Meitetsu-Nagoya
  名鉄名古屋
  22:16
  02:37
zoom bar parts