Shin-osaka → LaBodhiCitta

ออกเดินทางเวลา
02:20 09/23, 2021
cancel
 1. 1
  06:03 - 08:57
  2h 54min JPY 14,050 IC JPY 14,048 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Shin-osaka
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:03
  08:19
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:26
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  08:42
  บาคุโระโจ
  馬喰町
  สถานี
  08:42
  08:47
  บาคุโระโยโกยามะ
  馬喰横山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:47
  08:53
  สูมีโยชิ (โตเกียว)
  住吉(東京都)
  สถานี
  A3口
  08:53
  08:57
 2. 2
  06:03 - 08:58
  2h 55min JPY 14,080 IC JPY 14,080 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Shin-osaka
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:03
  08:19
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:26
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  08:46
  คินชิโจ
  錦糸町
  สถานี
  南口
  08:46
  08:52
  ด้านหน้าสถานีคินชิโจ
  錦糸町駅前
  ป้ายรถบัส
  南口3番のりば
  08:55
  08:58
  สถานีสุมิโยชิ
  住吉駅前(東京都)
  ป้ายรถบัส
  08:58
  08:58
 3. 3
  06:03 - 09:00
  2h 57min JPY 13,870 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Shin-osaka
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:03
  08:19
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:26
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  08:46
  คินชิโจ
  錦糸町
  สถานี
  南口
  08:46
  09:00
 4. 4
  06:03 - 09:03
  3h 0min JPY 14,040 IC JPY 14,038 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Shin-osaka
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:03
  08:27
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  08:27
  08:47
  โอเตะมาจิ (โตเกียว)
  大手町(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:47
  08:57
  สูมีโยชิ (โตเกียว)
  住吉(東京都)
  สถานี
  A3口
  08:57
  09:03
 5. 5
  02:20 - 08:26
  6h 6min JPY 216,420
  cancel cancel
  Shin-osaka
  新大阪
  02:20
  08:26
zoom bar parts