Ueno → Muro Dam Surrounding area

ออกเดินทางเวลา
09:25 01/26, 2021
cancel
 1. 1
  09:28 - 13:54
  4h 26min JPY 14,480 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Ueno
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:28
  09:34
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:42
  11:57
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  12:59
  ยามาโตะยางิ
  大和八木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:08
  13:30
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  13:30
  13:54
 2. 2
  09:35 - 13:59
  4h 24min JPY 12,390 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Ueno
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:35
  09:41
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:51
  11:31
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  11:31
  11:45
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  11:50
  12:50
  อิเซะนาคากาวะ
  伊勢中川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:54
  13:21
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:25
  13:35
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  13:35
  13:59
 3. 3
  10:03 - 14:13
  4h 10min JPY 12,390 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Ueno
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:03
  10:08
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:21
  11:56
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  11:56
  12:10
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  13:09
  อิเซะนาคากาวะ
  伊勢中川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:11
  13:37
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:39
  13:49
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  13:49
  14:13
 4. 4
  09:28 - 14:13
  4h 45min JPY 12,390 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Ueno
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:28
  09:34
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:42
  11:22
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  11:22
  11:35
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  11:41
  13:01
  อิเซะนาคากาวะ
  伊勢中川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:11
  13:37
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:39
  13:49
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  13:49
  14:13
 5. 5
  09:25 - 15:20
  5h 55min JPY 169,920
  cancel cancel
  Ueno
  上野
  09:25
  15:20
zoom bar parts